Arbeidsprogram for Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin perioden 2018–2021

Endret etter årsmøte 12.03.18

For å nå våre mål vil vi i denne perioden prioritere følgende saker:

 1. Arbeide for at leger som ansettes i sykehjem får:
  a. utdanningsplan som leder fram til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
  b. veileder og tilgang til daglig supervisjon under sykehjemstjenesten dersom de er i spesialisering.
 2. Arbeide for at leger som er  ansatt før og etter 1.3.2017 får samme rett til spesialisering i allmennmedisin, og til å gjennomføre kompetanseområdet i alders og sykehjemsmedisin.
 3. Arbeide for at det skapes et kurstilbud som dekker fagområdet ASM ved å:
  a. bidra i utvikling av basiskurs som forvaltes av sakkyndigkomitè i alders- og sykehjemsmedisin.
  b. bidra til at det etableres regionale arenaer for kurs i ASM f.eks. i samarbeid med Legeforeningens utdanningskomité i fylkene.
 4. Arbeide for at det etableres læringsaktiviteter opp til læringsmålene i allmennmedisin, som sikrer at alle leger under spesialisering i allmennmedisin oppnår god kompetanse og erfaring innenfor alders og sykehjemsmedisin.
 5. Arbeide for at leger og annet fagpersonell i sykehjem skal ha et funksjonelt elektronisk pasientjournalsystem (EPJ).
 6. Arbeide for at leger skal ha formelle posisjoner i ledelsen av sykehjem og i kommunenes pleie- og omsorgstjenester for å:
  a. bidra til å styrke tverrfaglig lederkompetanse i sykehjemmene.
  b. kvalitetssikre helsetjenestene for skrøpelige hjemmeboende og beboere i andre boformer enn sykehjem.
  c. gi sykehjemsleger mulighet til å påvirke utforming av avtaler om endrede tilbud i sykehjem som samhandlingsreformen legger opp til.
 7. Utarbeide normtall for legebemanning i sykehjem som sikrer god faglig kvalitet for pasientene og som gir gode arbeidsbetingelser for sykehjemslegene. 
 8. Utvikle foreningens hjemmeside til å bli en foretrukket side for leger som arbeider i sykehjem.