Foreskriving av medikamenter

NIMF ønsker å komme med en uttalelse om foreskriving av medikamenter som skal administreres av annet helsepersonell, (jmf § 5 Helsepersonelloven bruk av medhjelper).

Dette fordi vi har mottatt henvendelser fra våre medlemmer som syns det er vanskelig å foreskrive medikamenter som annet helsepersonell skal administrere. Dette gjelder i hovedsak corticosteroider.

Det finnes en åpning i Helsepersonellovens § 5 for bruk av medhjelper;

«Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.
Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring.
» —Helsepersonellovens § 5

NIMF er kjent med at det finnes ”Retningslinjer for bruk av injeksjoner innen manuellterapi”, siste versjon fra mai 2015. Her er det spesifikt sagt at all bruk av reseptpliktige legemidler skal være godkjent og rekviret av lege.

Våre medlemmer forteller at pasienter henvender seg til (fast-)lege i økende grad for å få skrevet ut corticosteroider for plager i muskel-/ skjelettapparatet etter vurdering hos manuellterapeut. Det dreier seg i hovedsak om injeksjoner i ledd, bursa eller bløtvev.

Manuellterapeuter har ikke forskrivingsrett, og kan følgelig ikke selv skrive resept på ønsket medikament til pasienten. Bestillingen til lege blir derfor resept på corticosteroider som skal administreres av annet helsepersonell, les manuellterapeuter.

To behandlere

Det at manuellterapeuter ikke har forskrivningsrett betyr at pasienten må forholde seg til to behandlere. Dette er i seg selv en betydelig pasientrisiko, med fare for ansvarspulverisering.

Det byr på utfordringer i forhold til pasientsikkerhet og kvaliteten på pasientbehandling.

NIMF finner denne praksisen uheldig av flere årsaker;

  • Pasientens anamnese, symptomer og kliniske funn er ikke nødvendigvis kjent for foreskrivende lege
  • Foreskrivende lege kjenner ikke indikasjonsstillingen for injeksjon
  • Foreskrivende lege har ikke kjennskap til de kvalifikasjoner som personen som skal administrere foreskrevet medikament har; herunder injeksjonsteknikk, kunnskap om aseptisk injeksjon, beredskap og håndtering av allergi/ anafylaksi
  • Legen har ingen garanti for at manuellterapeuten kjenner pasientens fulle sykehistorie og medikamentbruk. Dette er avgjørende i forhold til indikasjonsstilling og legemiddelinteraksjoner.
  • Hvem er ansvarlig for at pasienten får informasjon om bivirkninger og komplikasjoner, og hvem er ansvarlig for håndtering av disse dersom de oppstår?

Ultralydveiledet injeksjon

Det er også rapportert til NIMF at manuellterapeut «reklamerer» med at ultralydveiledet injeksjon er sikrere og bedre enn den legen eventuelt selv setter uten ultralyd. Det finnes ikke dekning i litteraturen for at ultralydveiledet injeksjon gir bedre effekt enn de som settes uten ultralyd.

Ta riktig valg

NIMF oppfordrer sine medlemmer til å foreta riktige valg på vegne av sine pasienter. Det å foreskrive medikamenter som andre skal administrere er svært betenkelig, og vi vil fraråde dette.