Skal du være stevnelege?

Hensikten med dette dokumentet er å hjelpe leger som skal være stevnelege. Stevnelegeoppdraget kan komme fra en arrangør som du inngår en skriftlig avtale med, men er oftest en dugnadsjobb uten at det er gjort en spesifikk skriftlig avtale, for eksempel med hensyn til ansvar og arbeidsoppgaver.

Omfanget kan være alt fra store internasjonale mesterskap til å hjelpe til med en lokal fotballturnering for barn. Dette dokumentet er ment som en stikkordsliste som kan avklare forholdene rundt stevnelegeoppdraget og gjøre oppgaven litt lettere.

Hvor kan jeg finne informasjon?

  1. Veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer, utgitt av NIF 2018
  2. De enkelte særforbundene har i noen tilfeller egne retningslinjer

Evt. Kontakt administrasjonen i det gjeldende særforbundet for å søke råd.

Hvilke arrangement trenger medisinsk beredskap og stevnelege?

Arrangøren er ansvarlig for å gjøre en risiko og sårbarhetsanalyse med hensyn på potensielle helserelaterte hendelser hos utøvere og tilskuere. Det vil si at man vurderer arrangements art, omfang og vurdere et potensielt skadepanorama. Dette er dekket veilederen fra NIF kapittel 3. Arrangøren kan overlate dette ansvaret til stevnelegen etter avtale. Et arrangement skal ha en medisinsk leder dersom idrettens risiko og arrangementets størrelse tilsier dette.

Hva er stevnelegens ansvar?

Legen er ansvarlig for å yte eller formidle nødvendig helsetjenester på et faglig forsvarlig nivå uten andre hjelpemidler enn det som eventuelt er avtalt i forkant, dvs en rent klinisk vurdering på avtalt egnet lokalisering som arrangør framskaffer. Rent praktisk betyr det at legen er tilstede med sin kompetanse og yter helsehjelp etter beste evne.

Legen bør også forsikre seg om at arrangøren har gjort en risiko og sårbarhetsanalyse før stevnet starter. Man bør også avklare med arrangøren om oppdraget omfatter tilskuere eller bare utøvere, og om det vil være ambulanse/annen førstehjelp tilstede. Legen bør også ha kartlagt hvilke sykehus/legevakts mottak som skal kontaktes ved alvorlige hendelser.

Krav til medisinsk utstyr?

Valg av medisinsk utstyr bør bestemmes etter en gjennomgang av potensielle hendelsene og forventede arbeidsoppgavene i det aktuelle arrangementet. Ut over dette finnes det ingen formelle minimumskrav til utstyr, men legen bør gjøre en forhåndsvurdering av hvilke medisinsk/førstehjelpsutstyr man ønsker å ha tilgjengelig. Hvem som skal fremskaffe dette utstyret må avtales mellom lege og arrangør.

Arrangøren og legen bør ha kjennskap til hvor nærmeste tilgjengelige hjertestarter er.

Behov for ambulanse vurderes etter idrettens egenart og arrangement med større publikumsmasse. Se kapittel 5 i NIF veileder.

Hva er arrangørens ansvar?

Arrangøren skal sørge for gode arbeidsforhold for helsepersonell og definere området hvor legen skal oppholde seg og yte helsehjelp under stevnet. Arrangøren skal merke/synliggjøre dette området tydelig for utøvere og evt publikum. Arrangøren og lege må også avklare kommunikasjonslinjer (mobilnummer) som gjør at stevnelegen kan kontaktes på kort varsel ved hendelser som oppstår umiddelbart utenfor en stadion eller start/målområde. Arrangøren skal også sørge for at ambulanse har lett tilgang til området.

Utgifter til beredskap og helsehjelp er arrangørens ansvar. 

Er legen forsikret?

Som lege og medlem av legeforeningen er du dekket av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i forhold til erstatningsansvar ved oppdrag som stevnelege i Norge. Dersom du derimot er stevnelege i utlandet må du ha egen forsikring. Ansvarsforsikring (400kr/ år), utvidet individuell dekning ( 3000kr evt 5000kr premie). Siden 2018 kan leger/ idrettsleger kan tegne egen individuell dekning via Tryg Forsikring etter forhandling gjennom juridisk avdeling i dnlf

Kontakt evt Tryg forsikring ved spørsmål: legeforeningen@tryg.no.

Skal det føres journal? 

All pasientbehandling er journalpliktig etter norsk lov. Derfor skal det føres journal når man yter helsehjelp ved idrettsarrangementer. Tilgangen på et elektronisk journalsystem kan være begrenset, og det kan derfor føres på papir hvis det ikke er bedre alternativer. Det er da viktig å ha rutiner for oppbevaring av dette slik at det til enhver tid er låst inne.

Trenger man arbeidskontrakt?

For å utøve legegjerning må man ikke arbeidskontrakt, men det anbefales å inngå en skriftlig avtale med arrangøren der hvor stevnelegejobben har et visst omfang. Ved større arrangementer er det viktig å klargjøre den enkelte leges ansvarsområder og oppgaver i tillegg til hvem man forventes å yte helsehjelp til.