Innkalling til årsmøte

NFIR avholder et nettbasert årsmøte med generalforsamling for medlemmene torsdag 2 september 2021 kl. 15-16 på Zoom.

Husk å registrere dere på forhånd av møte!

Program for generalforsamling 2021 NFIR:

1. Velkommen og innledning ved NFIR leder Ylva Haig.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Styrets årsberetning. NFIR leder presenterer.
5. Behandling og godkjenning av regnskap og budsjett. Kasserer Martin Herje presenterer.
6. Fastsetting av kontingent. Innlegg fra kasserer.
7. NFIR Fond 2021, tildelinger. Innlegg fra leder.
8. EBIR 2021, støtte fra NFIR. Innlegg fra leder.
9. NORKAR. Anders Hager presenterer.
10. ETF (European Trainee Forum) representanter Lasse Røvik (Ahus) og Anne Marte Schrøder Aasen (OUS). Oversettelse pasientinformasjon fra CIRSE. Lasse Rørvik presenterer.

11. Arbeidsområder for NFIR 2021.08.23

a) Læringsmål i karkirurgi- hvordan skal vi håndtere det? Innlegg fra leder.

b) Kompetansekrav IR Norge. Arbeidsgruppe Carl Erik Markhus, Ylva Haig, Sigve Lye og Knut Haakon Stensæth. Innlegg fra leder.

12 .Æresmedlem. Ingen nye for 2021.

13. Valg av ledige styreverv. I år er vervene nest leder og sekretær. Valgkomiteens innstilling presenteres av Lars Borgen. Aktuelle kandidater gis anledning til å presentere seg før avstemming.

14. Eventuelt. Frie innlegg og debatt.

Alle avstemminger avgjøres ved simpelt flertall av tilstedeværende aktive medlemmer, unntatt lovendringsforslag som krever 2/3 flertall.