Fond for forskning og etterutdanning

NFIR utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke.

NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi  ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

NFIR vil gjerne støtte opp om intervensjonsradiologisk forskning og etterutdanning, og vi håper mange vil bruke muligheten til å søke.

NFIR ønsker å gi støtte til gjennomføring av vitenskapelige undersøkelser, deltakelse på kurs og konferanser samt studiereiser i forbindelse med intervensjonsradiologisk forskning og hospitering (læring av nye teknikker etc).

Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk og inneholde en kort prosjektbeskrivelse med tittel, søknadsbeløp, plan for bruk av midlene og kort CV.

Søkeren må være medlem av NFIR. NFIR ønsker at søker som tildeles midler legger frem sine resultater/erfaringer på påfølgende NFIRs høstmøte.

Maksimalt søknadsbeløp er kr 20000/år. Midlene må brukes innen utgangen av påfølgende kalenderår. Prosjekter som strekker seg over flere år kan tildeles midler flere ganger. Utgiftene utbetales etter fremvisning av kvitteringer eller annen dokumentasjon. For forskningsrelaterte tildelinger utbetales beløpet til forskningskonto.

Søknaden samles i ett PDF-dokument og sendes som vedlegg til Laila Arvola.

Søknadsfrist: 1. april hvert år.