Staal Hatlinghus NFIR æresmedlem 2016

Staal hadde sin oppvekst i Nord-Trøndelag. Han fikk tidlig en interesse for friluftsliv og tilegnet seg store kunnskaper om vår flora og fauna. Interessen har fulgt han gjennom hele livet og har bl.a. gjort det uaktuelt å lokke ham med vakansvakter, vikariater eller kongressreiser i rypejaktperioden på høsten.

Staal Hatlingshus er æresmedlem i NFIR

Staal Hatlinghus – æresmedlem i Norsk forening for intervensjonsradiologi.

Allerede i studietiden i Oslo fattet han interesse for radiologi. Han hadde en særlig interesse for bilder og så også at radiologene hadde en bred, generell kunnskap innenfor medisin. Etter en periode med indremedisin/lungemedisin og generell kirurgi fikk han sin første stilling innenfor radiologien i 1974 i Harstad. Allerede der fikk han sin grunnutdannelse innen angiografi. Fra 1977 jobbet han i Oslo, mest ved Aker sykehus, der interessen for angiografi og etter hvert intervensjon slo ut i full blomst. Ivar Enge var da sjef ved røntgenavdelingen på Aker. Han og Staal gjorde i 1980 den første perkutane ballongdilatasjon av en arterie i Norge, seks år etter at Gruntzig beskrev teknikken for første gang.

I 1981 gikk ferden hjem til Trøndelag. Først til Innherred sykehus i Levanger der intervensjonsprosedyrer naturlig nok ble en av hans hovedansvarsområder. I denne perioden fikk han også tid til å ta en årsenhet i «Ledelse og personalarbeid», noe som kom godt med senere under perioden som avdelingssjef ved Røntgen i Trondheim.

Staal flyttet til Trondheim i 1992 og begynte som overlege ved daværende RiT, senere St. Olavs hospital. Ansvarsområdet ble kar- og thoraxradiologi. Særlig innenfor vaskulære intervensjonsteknikkene var det en rivende utvikling med stadig nye metoder og instrumenter. I samarbeid med kolleger på røntgenavdelingen og blant karkirurgene, spesielt Jan Lundbom, ble disse raskt tatt i bruk. Blant annet var Jan og Staal i 1995 de første i Norge som behandlet abdominale aortaaneurismer med stentgraft.

Staal har alltid vært ivrig etter å tilegne seg ny kunnskap og har reist på kurs, møter og studieopphold for å holde seg oppdatert. Han har vært en dyktig formidler av sin kunnskap. Dette har også resultert i en rekke publikasjoner, de siste årene mest om stentgraftbehandling. Han hadde hovedansvar for studentundervisning innenfor sine fagfelt og har og arrangert en rekke kurs for radiologer og karkirurger. I 1995 var han sentral i stiftelsen av NFIR. Stiftelseshistorien kan leses et annet sted på foreningens sider.

Staal har vært åpen for at det kan finnes «flere veier til Rom» og har ikke vært bastant på at ting skal gjøres på en bestemt måte. Etterhvert fikk han anledning til å knytte til seg flere medarbeidere på sin seksjon og så det som sin hovedoppgave å lage et godt team. Dette gjorde at han i 2006 også kunne ta på seg ansvaret som avdelingssjef, en stilling han hadde fram til 2010. Også etter at han i 2012 formelt gikk av med pensjon har han fulgt med innenfor fagfeltet og stiller fortsatt (2017) opp som vikar ved behov.

Staal har gjort en stor innsats innenfor de fagfeltene han har hatt ansvar for og har sørget for at vi som har tatt over etter ham i Trondheim har fått en god opplæring og respekt for faget og pasientene vi behandler. Som medstifter og drivkraft bak NFIR takker vi ham alle for innsatsen og hedrer ham med et æresmedlemskap i foreningen.

Asbjørn Ødegård  

CURRICULUM VITAE for  Staal Hatlinghus født 01.08.45

UTDANNELSE:

Cand.med. fra Universitetet I Oslo 1970.

Autorisert lege  1972

Spesialist i radiologi 1980

Ledelse- og personalarbeid  - 1 års stadium ved Høyskolen i Nord-Trøndelag, Levanger 1989– 1990

ARBEIDSERFARING:

1971-72 Turnustjeneste Stokmarknes sykehus og Hadsel distrikt, Stokmarknes 

1972-73 Vernepliktig lege/løytnant ved IØ III , Steinkjersannan

1973-74 Ass. lege ved lungeavdelingen/medisinsk avdeling, Kirkenes sykehus 

1974-76 Ass.lege/res.lege ved røntgenavdelingen, Harstad  sykehus           

1976-77 Ass.lege ved kirurgisk avdeling samme sted 

1977-79 Ass.lege ved røntgenavdelingen Aker sykehus, Oslo 

1979 Ass.lege ved generell avdeling (onkologi) Det norske Radiumshospital, Oslo 

1980-81 Res. lege ved røntgenavdelingen, Aker sykehus, Oslo 

1981-92 Ass. Overlege/ overlege ved røntgenavdelingen Innherred sykehus, Levanger 

1992- 2005 Overlege ved røntgenavdelingen RIT/St. Olavs Hospital, Trondheim 

2006- 08 Avdelingsoverlege røntgenavdelingen St. Olavs Hospital, Trondheim. 

 2008 -10 Avdelingssjef / Avdelingsoverlege  Avdeling for Radiologi , Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital, Trondheim 

 2011 – 12 Overlege  samme sted

 2012 – 16 Overlegevikar samme sted 

AKADEMISK OG VITENSKAPELIG

Universitetslektor ved Medisinsk Fakultet, NTNU  1994 - 2011 bl a med ansvar for flere universitetskurs.

Faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening  2005 – 2011.

Universitetets forskningspris Medisinsk teknologi  1998,  NTNU Trondheim.

«Meadox-prisen» for beste foredrag, Høstmøte Norsk Karkirurgisk forening 1996, Oslo.

Div. studiereiser/ hospiteringsopphold bl a ved Arizona Heart Institute, Phoenix, Miami Vascular Institute, Florida og Stanford University Hospital, California USA. 

Publikasjoner:  Vel 40 vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og bokkapitler.  

ANNET 

Æresmedlemskap i Norsk Radiologisk Forening 2012.

Æresmedlemskap i Norsk Forening for Intervensjonsradiologi 2016.