Lurer du på hvordan det er å jobbe som lege i legemiddelindustrien?

Å jobbe som lege i legemiddelindustrien er basert på den faglige kompetansen som leger innehar. Det omfatter hele kjeden av legemiddelutvikling fra forskning og utvikling, til å gjøre godkjente legemidler tilgjengelig for pasientene. En sentral oppgave som lege i legemiddelindustrien er å være den faglige eksperten innenfor aktuelle sykdomsområde.
Kliniske studier i legemiddelindustrien.
Kilde: Rapport, Verdien av industrifinansierte kliniske studier i Norge, Menon Economics

I verdikjeden fra akademisk forskning til oppstart av selskaper med den hensikt å kommersialisere et molekyl eller en substans (ofte omtalt som biotech-selskaper), til mer etablerte selskaper med en bredere portefølje av legemidler tilgjenglig (ofte omtalt som farmasi-selskap/pharmaceuticals) har legen ofte rollen som den faglige eksperten. Mange leger i legemiddelindustrien jobber som medisinske rådgivere. Andre arbeider med helseøkonomi, forskning og kliniske studier (clinical development), eller innehar kommersielle roller. I større bedrifter er det gode muligheter for å jobbe i utlandet i et internasjonalt arbeidsmiljø. Leger kan også inneha lederroller. I større bedrifter og organisasjoner har leger ofte lederansvar for medisinsk avdeling (medical affairs). I oppstartsbedrifter eller biotech-selskaper kan dette innebære en lederrolle for bedriften (administrerende eller medisinsk direktør).

Roller og arbeidsoppgaver

Å jobbe som lege i legemiddelindustrien gir mange muligheter som er annerledes enn å jobbe som kliniker. Oppgavene er spennende og varierte, og innebærer typisk samarbeid på tvers av ulike deler av organisasjonen.

Som lege i legemiddelindustrien er en sentral oppgave å forstå og formidle hvordan legemidler bidrar til god pasientbehandling i klinisk praksis, forstå hvilke medisinske behov som er udekket og å synliggjøre den kliniske relevansen av nye legemidler eller nye behandlinger. Leger har en unik rolle ved å formidle vitenskapelige, medisinske og kliniske aspekter knyttet til refusjonssøknader, anbudsprosesser og helseøkonomiske analyser i samarbeid med andre kolleger i legemiddelindustrien. Leger er involvert i gjennomgang og godkjenning av reklamemateriell i mange legemiddelselskaper som driver aktivt salg og markedsføring av legemidler, for å sikre at innholdet er klinisk relevant og av god kvalitet. Rollen som den medisinske- eller vitenskapelige ansvarlige personen i en bedrift omtales ofte som medisinsk rådgiver, eller «Medical Scientific Liaison (MSL)». 

Sykdomsforståelse og kompetanse

Leger i legemiddelindustrien bidrar med helhetlig forståelse av menneskets fysiologi og sykdomslære, som er relevant for alle terapiområder. Den unike kompetansen gjør at leger i legemiddelindustrien ofte har en tydelig plass i organisasjonen. En grunnleggende forståelse for medisinsk kompleksitet som konsekvenser av bivirkninger, årsaker til kontraindikasjoner og sentrale komorbiditeter er kunnskap som leger innehar. Kliniske erfaring fra sykehus eller primærhelsetjenesten er nyttig, for å kunne inneha en helhetlig forståelse av helsevesenet og den kliniske hverdagen til leger og sykepleiere involvert i pasientbehandling.

Undervisnings- og forskningsarbeid

Leger er ofte involvert i undervisningsarbeid og utdanning av kolleger internt i legemiddelindustrien. I tillegg er det ofte leger som formidler informasjon og vitenskapelige data til andre leger i klinisk praksis. Faglige rådsmøter, møter der bedriftene henter faglige råd og innspill fra kliniske eksperter knyttet til et bestemt fagområde eller problemstilling, ledes ofte av leger. Forskningssamarbeid, prosjekter og kliniske studier som gjøres i samarbeid med de akademiske miljøene involverer ofte leger som prosjektledere. Det er en økende trend at flere bedrifter utvikler utdanningsprosjekter innenfor et sykdomsfelt eller fagområde der bedriften enten har forskningsprosjekter eller legemidler tilgjenglig. Slike utdanningsprosjekter er tiltenkt leger og sykepleiere som jobber med pasientbehandling, med den hensikt å øke kompetansen generelt innenfor et terapiområde.  

Norsk Forening for leger i legemiddelindustrien er en spesialforening i Den Norske Legeforening, og har en gruppe på linkedin for medlemmer i foreningen. Her deles relevant informasjon om møter og aktuelle saker. Det er stadig flere leger som jobber i legmiddelindustrien, og vi er ca 40 leger som er medlem i spesialforeningen. Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer informasjon.

Vil du bli bedre kjent med kolleger som jobber i legemiddelindustrien?

Møt Siri, Sondre, Jonas og Erik, leger som jobber i legemiddelindustrien. Les om deres karrierevalg og hvorfor de valgte å jobbe i legemiddelindustrien.  

Siri Torhaug, Chief Medical Officer, Nykode therapeutics

1. Hvorfor valgte du å begynne å jobbe som lege i en legemiddelfirma?

Den gang jeg studerte medisin var det klare «vanntette skott» mellom oss og legemiddelindustrien. Vi lærte svært lite om hvordan man utvikler legemidler. Dette ble jeg etterhvert nysgjerrig på gjennom mitt arbeid som onkolog. Jeg hadde jobbet flere år med klinisk utprøving og syntes både egeninitierte og oppdragsstudier var spennende. Gjennom det arbeidet fikk jeg også mer innsikt i hva et legemiddelfirma som jobber med klinisk utvikling kan bidra med, både faglig og gjennom tilgang til nye innovative produkter.

2. Kan du si noe om arbeidsoppgavene som du har nå?

I dag arbeider jeg som Chief Medical Officer i et norsk biotech selskap, Nykode therapeutics. Her har jeg fått være med å bygge opp en avdeling for klinisk legemiddelutvikling innenfor flere terapiområder. Jeg har det overordnede ansvaret for all vår klinisk utprøving, og sammen med et kompetent team med bred erfaring innen legemiddelutvikling og med mange ulike fagkompetanser, jobber vi med å utvikle nye produkter som kan hjelpe pasienter innenfor både onkologi og infeksjonssykdommer. Hverdagen består i høy grad av tverrfaglig samarbeid hvor alle er viktige for å nå det overordnede mål. Hverdagen min er utrolig variert, utfordrende og spennende!

Siri Torhaug.
Siri Tohaug, Chief Medical Officer, Nykode therapeutics

3. Vil du anbefale andre leger å vurdere en stilling som lege i en legemiddelfirma? Og hvorfor? 

Ja absolutt! Det er en variert og spennende arbeidshverdag hvor du får jobbe med utvikling av legemider til nytte for pasienter. Det er mye tverrfaglig arbeid, og du får innsikt i mange sider av legemiddelutvikling og mulighet til holde deg selv og andre oppdatert på nyvinninger innenfor feltet du jobber.

Det er også mange utviklingsmuligheter og når man jobber i et større internasjonalt firma vil også mulighet for utenlandsopphold og erfaringer utenfor Norges grenser være store.

Sondre Vreim Ørbeck
Sondre Vreim Ørbeck, medisinsk rådgiver, Merck

Sondre Vreim Ørbeck, Medisinsk rådgiver, Merck

Jeg jobber med onkologi i det tyske legemiddelfirmaet Merck. Her har jeg jobbet siden jeg tok skrittet ut av klinikken for snart 3 år siden.
Underveis i spesialisering kjente jeg i økende grad på nysgjerrighet rundt alternative måter å bruke utdannelsen min på. Dette var tanker jeg i starten holdt mest for meg selv da alle andre virket så fokuserte og fornøyde med å gå etablerte spesialiseringsløp.

Da jeg luftet tankene om å utforske karrieremuligheter utenfor klinikken til noen få utvalgte som ikke selv var medisiner, kom det flere nye muligheter min vei. Jeg ble bl.a. invitert inn i prosess for en medisinsk rådgiver stilling som endte med jobb i Merck. Som medisinsk rådgiver i Merck har en jeg variert og spennende hverdag. Jeg har gleden av å jobbe i forskjellige nasjonale og internasjonale team der hovedmålet er å sikre nye behandlinger til norske kreftpasienter.

Blant mange gode kollegaer får jeg spesielt jobbe tett og mye med en erfaren kollega med legebakgrunn. Hans karriere og erfaringer gir meg solid innsikt i vårt samfunnsoppdrag, og hvordan legemiddelindustrien kan bidra til positiv utvikling av det norske helsevesenet.

Nylig ble det gjennom samtaler og diskusjon igjen åpnet opp for muligheter for «compassionate use». Som representant for legemiddelindustrien føles det meningsfylt å kunne bidra med tidlig tilgang av medisiner til pasienter som ikke har noe annet alternativ. Jobben gir også mulighet til å se på det større bildet for forstå hvordan medisinfag, økonomi og helsepolitikk spiller sammen og former det norske helsevesenet. Et overblikk som er nødvendig for å navigere i et tidvis komplisert system.

Jeg er strålende fornøyd med at jeg tok sjansen på en ny retning og ser at mulighetene videre er både åpne, faglig spennende og internasjonale.

Jonas Hallèn, Medisinsk sjef, Arxx Therapeutics
Jonas Hallèn, Medisinsk sjef, Arxx Therapeutics

Jonas Hallèn, Medisinsk sjef, Arxx Therapeutics

Jeg jobber som medisinsk sjef i Arxx Therapeutics, et lite biotech-selskap i Norge og Danmark. Vi var tre gründere som startet selskapet i 2019 og nå har vi 7 fulltidsansatte. I Arxx Therapeutics utvikler vi et monoklonalt antistoff for å behandle sjeldne bindevevssykdommer.

Jeg ble utdannet lege i København i 2006 og jobbet klinisk i noen år både i Norge og Danmark i tillegg til å ta en doktorgrad i klinisk hjertemedisin ved Universitet i Oslo i 2011. Planen var å kombinere klinikk og forskning på et universitetssykehus, men i 2010 fikk jeg muligheten til å jobbe som medisinsk rådgiver i Boehringer Ingelheim og trivdes så godt at jeg aldri gikk tilbake til sykehusjobb. Siden har jeg jobbet både i Pronova og Novartis før jeg begynte fulltid i Arxx i 2019. Legemiddelutvikling er en meningsfylt jobb hvor jeg kan kombinere min interesse for forskning og klinisk medisin og knytte det til en målrettet aktivitet som forhåpentligvis vil resultere i bedre behandling av sykdommer.

Siden Arxx er et så lite selskap er jeg involvert i et bredt spekter av aktiviteter. Kjerneoppgaven er likevel å jobbe med den translasjonelle og kliniske strategien. Det innebærer hovedansvar for å planlegge og designe både prekliniske og kliniske studier som i hovedsak utføres av eksterne samarbeidspartnere og som kontraktsforskning. Jeg samarbeider tett med eksterne forskere og klinikere på sykehus og universitet mange steder i Europa og USA.

Erik Hjelvin
Erik Hjelvin, Medisinsk Direktør, Pfizer

Erik Hjelvin, Medisinsk Direktør, Pfizer

Jeg jobber som medisinsk direktør i legemiddelselskapet Pfizer. Jeg har jobbet mange år som anestesilege, hovedsakelig ved Rikshospitalet og Sykehuset i Østfold, og har i tillegg 20 års erfaring fra luftambulansetjenesten før jeg startet som medisinsk sjef først i selskapet GSK og dernest Pfizer. Jeg er stolt av jobben vi leger gjør for andre medarbeidere i vår bransje.

Etter mange år i det offentlige tok jeg videreutdanning innen økonomi og ledelse, og begynte å tenke på hva jeg hadde lært både i yrkeslivet og i mastergraden og om det kunne brukes utenfor det offentlige helsevesenet. Ikke minst var jeg fristet ved tanken på å jobbe i en mindre hierarkisk organisasjon enn det jeg opplevde i det offentlige helsevesenet. Først prøvde jeg meg ved et privatsykehus der jeg jobbet med oppbygging av kvalitetssystemer for ISO-sertifisering av operasjonsvirksomheten. Men da det dukket opp en stilling som medisinsk sjef i GSK, var jeg i gang.

Jeg synes overgangen fra det offentlige til privat var stor i begynnelsen, men har stortrivdes fra første stund. Kliniske studier var noe jeg var involvert i min tid i det offentlige, både egen forskning og industrifinansierte studier. Industristudiene opplevde jeg som veldig profesjonelle og med god kvalitet. Det som har slått meg både i GSK og her i Pfizer, er kompetansen, dyktigheten og ikke minst engasjementet til de ansatte. Det jobber utrolig mange dedikerte og hjelpsomme mennesker i vår bransje, som har et felles mål; å gjøre alt vi kan for å hjelpe pasienter til å få den beste mulige behandlingen, og hjelpe legene til å ha de beste verktøyene i sin verktøykasse.

Når jeg møter legekolleger som ikke jobber i industrien, blir jeg møtt med en åpen nysgjerrighet. De lurer på hvilke jobbmuligheter som finnes og hva arbeidsoppgavene går ut på. Som svar på det siste spørsmålet er at som medisinsk direktør i et globalt legemiddelfirma er du ansvarlig for de medisinske funksjonene i selskapet, alt fra registrering av legemidler, bivirkningsrapportering, medisinsk informasjon, produktlager, produktkvalitet, kliniske studier og såkalt medical affairs, altså intern og ekstern opplæring om det medisinske grunnlaget bak Pfizers medisiner. I tillegg er jeg medisinsk rådgiver for selskapets daglige leder, styremedlem, og ekstern talsperson i medisinske spørsmål. I legemiddelindustrien jobber det mye helsepersonell, særlig farmasøyter, i tillegg til annet helsepersonell som sykepleiere, tannleger, fysioterapeuter og leger. Våre medisinske rådgivere, som er leger eller personer med en annen solid naturvitenskapelig bakgrunn og erfaring, har som hovedoppgave å oversette våre studier og dokumentasjon slik at det kan brukes til opplæring både internt i Pfizer og eksternt av helsepersonell og akademikere. Målet er å gi et best mulig grunnlag for å vurdere bruken av våre legemidler. Jeg trives godt i bransjen, og setter pris på det sosiale nettverket som spesialforeningen for leger i legemiddelindustrien gjennom legeforeningen bidrar med.

Vi håper denne informasjonen om hvordan det er å jobbe i legemiddelindustrien kommer til nytte. Har du spørsmål til styret i spesialforenigen, eller noen av intervjuobjektene?

Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer informasjon.