Norsk forening for leger i legemiddelindustrien

Spesialforening

Om oss

Hvordan er det å jobbe som lege i legemiddelindustrien?

Rollen som lege i legemiddelindustrien omfatter hele kjeden av utvikling av legemidler, fra start-up, biotech til selskaper med et bredt utvalg av legemidler tilgjengelig for pasienter.

Felles for alle disse forskjellige selskapsstrukturene, er at leger vanligvis er ansatt som fagspesialister. I større organisasjoner har leger ofte lederansvar, og i noen selskaper innehar leger roller som øverste ansvarlig for virksomheten (CEO/administrerende direktør).

Roller og oppgaver

Som lege i legemiddelindustrien er en sentral oppgave å formidle og forstå hvordan legemidler bidrar til god pasientbehandling i kliniske praksis, forstå hvilke medisinske behov som er udekket og å synliggjøre den potensielle kliniske relevansen av nye legemidler eller nye behandlinger. Leger har en unik rolle ved å formidle vitenskapelig, medisinsk og kliniske aspekter knyttet til refusjonssøknader, anbudsprosesser og helseøkonomiske analyser i samarbeid med andre kolleger i legemiddelindustrien. Leger er involvert i gjennomgang og godkjenning av reklame-materiell i mange firmaer, for å sikre at innholdet er klinisk  relevant og at vitenskapelig referanser og bakgrunnsmateriale er av god kvalitet.

Forståelse og kompetanse

Leger har i legemiddelindustrien bidrar med sin helhetlig forståelse av menneskers fysiologi og sykdomslære, som er relevant for alle terapiområder. Den unike kompetansen gjør at leger i  legemiddelindustrien ofte har en tydelig plass i organisasjonen. En grunnleggende forståelse for  medisinsk kompleksitet som for eksempel konsekvenser av bivirkninger, årsaker til kontraindikasjoner  og sentrale komorbiditeter er kunnskap som leger innehar. Kliniske erfaring fra sykehus eller primærhelsetjenesten er nyttig, for å kunne inneha en helhetlig forståelse av helsevesenet ig hverdagen til leger og sykepleiere involvert i pasient-behandling.

Undervisnings- og forskningsarbeid

Leger er ofte involvert i undervisningsarbeid av andre kolleger i legemiddelindustrien, og underviser og formidler informasjon og vitenskapelige data til leger klinisk praksis ofte knyttet til tema eller aktuelle problemstillinger til et eller flere legemidler. Rådsmøter der firmaene er i dialog med spesialister innenfor aktuelle tema, ledes ofte av leger. Forskningssamarbeid, prosjekter og kliniske studier som  gjøres i samarbeid med de akademiske miljøene involvere ofte leger i aktuelle firma.

Å jobbe som lege i legemiddelindustrien gir mange muligheter. De fleste leger jobber i medisinske avdelinger, andre jobber med helseøkonomi, kliniske studier (clinical development) eller innehar kommersielle roller. I større firmaer er det gode muligheter for å jobbe i utlandet i et internasjonalt miljø.

Norsk Forening for leger i legemiddelindustrien har en gruppe på linkedin for medlemmer i foreningen med informasjon om møter og aktuelle saker.


Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer informasjon.