Kommunalt palliativt team i Bergen

Her finner du en rapport om Kommunalt palliativt team i Bergen for perioden oktober 2021 - desember 2022
 • Opprettet 01.10.2021
 • Hovedmål - å styrke kompetansen og kvaliteten på lindrende behandling og omsorg i primærhelsetjenesten gjennom klinisk rådgivning og veiledning, undervisning, og etablering av samarbeidsrutiner internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
 • Evalueringer etter samarbeidsmøter svært positive
 • Betydelig aktivitet i form av klinisk virke, undervisning og prosedyrerelatert arbeid fra oppstart
 • I 2022 fulgt opp 176 pasienter, 94 samarbeidsmøter / hjemmebesøk, og mer enn 1000 andre registrerte kontakter
 • I 2022 29 undervisnings- og informasjonsmøter, og to fagdager i samarbeid med Etat for hjemmebaserte tjenester
 •  Deltagelse i revisjon av prosedyrer rundt Palliasjon i hjemmet for Hjemmebaserte tjenester, samt implementering av Pakkeforløp hjem for kreftpasienter
 • Hjemmetid et tydelig fokus
 • Et overveiende flertall (78%) av pasientene vi følger er hjemmeboende
 • Et overveiende flertall dør hjemme (55% dør enten i private hjem eller omsorgsbolig)
 • Hyppigste henvisende instans er hjemmesykepleien (48%) , dernest palliativ sykehusavdeling (19%)
 • Delmål oppnådd
 • Palliativ kartlegging og behandlingsplan etablert og implementert i samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Legevakttilbudet rettet mot hjemmeboende pasienter på slutten av livet styrket i form av etableringen av Palliativ og Eldremedisinsk Legevakt (PELV), som utfyller KPTs arbeidstid og tilbud