Nettverk for kommunale palliative team

Det første nasjonale nettverksmøtet for kommunale palliative team ble avholdt i Stavanger 21.-22. september. Her kan du lese mer om nettverket.
bilde av deltakerne i nettverk for kommunale palliative team
Samling av deltakerne i nettverk for kommunale palliative team i Stavanger, september 2023 (privat foto)

Kommunale palliative team (KPT) har blitt foreslått i flere offisielle regjeringsdokumenter som en del av løsningen for å forbedre lindrende behandling ved livets slutt, jfr. NOU 2017:16, Stortingsmelding 24:2020, og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (2019). Målet generelt er kompetanseheving og kvalitetsforbedring av palliasjon i primærhelsetjenesten, gjennom klinisk støtte, undervisning, og støtte av kommunalt prosedyrearbeid.

Kommunale palliative team er et nytt fenomen i et nasjonalt perspektiv. Det første teamet ble opprettet i Stavanger i 2017, dernest fikk Trondheim KPT i 2018 og Bergen i 2021. I 2023 er det opprettet KPT i Sandefjord, Fredrikstad og Levanger. Flere er oss bekjent ikke etablert så langt. Å dele erfaringer har vist seg nyttig. Teamene har hatt kontakt med forgjengere både i etableringsfasen og etterpå. Under Landskonferansen i palliasjon i Molde i 2022 møttes teamene fra Bergen og Stavanger. Den 21. september 2023 møttes seks KPT på Helsehuset i Stavanger for et første offisielt nettverksmøte.

Teamene delte erfaringer, snakket om forskjeller og likheter i organisering, utfordringer, ressurser og aktivitet. KPTene ser ut til å ha fått en viktig posisjon og er godt mottatt i kommunene der de er etablert. Deltakerne var engasjerte, og ga unisont uttrykk for å kunne ta med seg inspirasjon til å jobbe for å styrke det palliative tilbudet i hjemkommunen.  

NOU 2017:16 anbefaler etableringen av kommunale palliative sentre, i form av samlokaliserte KPT og kommunale palliative sengeposter med FoU-aktivitet. En slik organisering kan bli viktig også for å ruste kommunene til den nye spesialiseringen i palliativ medisin, jfr. Helsedirektoratets høringsnotat. Fire av de seks KPT'ene på møtet var samlokalisert med palliativ sengepost, tre av disse sengepostene var kommunale. Ett av teamene mangler for tiden lege. Ingen har foreløpig navnet kommunalt palliativt senter.

Vi forventer at flere KPT'er er i støpeskjeen nasjonalt, og ønsker dem velkommen til å ta kontakt. Det ble bestemt å opprette en facebook-side, og neste nettverksmøte er planlagt under Landskonferansen i palliasjon i Bergen 2024.

Ønsker du mer informasjon om KPT? Ta kontakt med: 

Kristian Jansen, KPT i Bergen (Kristian.Jansen@bergen.kommune.no)

Arve Nordbø, KPT i Sandefjord (Arve.Nordbo@sandefjord.kommune.no)