Meld deg på Landskonferansen

"Et åpent vindu mot verden"
Norsk Palliativ Forening og Norsk forening for palliativ medisin er stolte av å kunne ønske velkommen til den 18. Landskonferansen i palliasjon.
Bryggen i Bergen. Foto: Istockphoto.com/Elena-studio
Bryggen i Bergen. Foto: Istockphoto.com/Elena-studio

Landskonferansen i palliasjon arrangeres hvert andre år, og vi er glade for å se at konferansen har blitt et fast møtested for så mange innen fagfeltet. Det er også gledelig å se at nye kommer til, og at konferansen samler flere faggrupper. Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av nivåer og profesjoner er en viktig del av vårt arbeid.

Mange nye kommer til hvert år og et spesielt velkommen til deg som skal delta for første gang. Konferansen har spennende faglig stoff uansett tidligere erfaring.

Tittelen på årets konferanse «Et åpent vindu mot verden» gjenspeiler at vi i år har ønsket å rette fokus på tvers av faggrenser, landegrenser og diagnoser. Dag 1 har tittelen «et vindu mot verden» hvor blant annet Libby Sallnow kommer med innlegget «Compassionate communities». Dag 2 har vi viet til «et åpent vindu for alle pasientgrupper» med innlegg om palliasjon til den eldre pasienten og utviklingshemmede. «Et åpent vindu mot fremtiden» er tittel på Dag 3 hvor blant annet Dagny Faksvåg Haugen deler perspektiver på eutanasidebatten.

Spennende utvikling skjer kontinuerlig også nasjonalt. Vi ønsker å ta pulsen på status i oppfølgingen av Meld.St.nr 24 Lindrende behandling og omsorg, og etableringen av den nye medisinske spesialiteten i palliasjon for leger. Det blir spennende fagspesifikke sesjoner og ikke minst paralellsesjoner med blant annet work shop i etisk drøfting, fokus på pårørende, og selvfølgelig presentasjon av abstrakts.

Med Grieghallen som ramme for vårt arrangement denne gangen vet vi at det er rom for de uformelle møtene med erfaringsutveksling kolleger imellom. Å treffe kolleger, knytte kontakter og vedlikeholde og utvide faglig nettverk er minst like viktig på konferanse. Vi har et sosialt program med «get together» og et kulturelt program som vi vet vil gjøre konferanseopplevelsen mer komplett.

Vi ønsker velkommen til inspirerende og lærerike dager i Bergen, og håper at konferansen bidrar til engasjement og inspirasjon i arbeidet videre. Dere gjør alle en viktig jobb hver eneste dag, håper konferansen gir ny giv og motivasjon.