Koder og takster

Informasjon om kodebruk og prosedyretakster i palliasjon

KODEGRUPPEN OG PALLIATIV KODEPRAKSIS

Kodegruppen består av representanter fra de regionale kompetansesentrene/ kompetansetjenestene og en representant fra Norsk forening for palliativ medisin (NFPM). Kodegruppens sammensetning fra og med høsten 2022 er som følger:

Anne Kvikstad                       Helse Midt-Norge                  

Sigve Andersen                     Helse Nord

Katrin Rut Sigurdardottir        Helse Vest

Hanne Stensheim                  Helse Sør-Øst

Anje Lee                               Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon

Torstein Hagen Michelet         Leder og repr. for NFPM

Kodegruppen har som oppgave å tolke og gi råd om praktisk bruk av ISF-regelverket som til enhver tid bestemmes av Helsedirektoratet. Handlingsprogrammet legger føringene, slik at kvalitet (organisering og kompetanse) er knyttet opp mot refusjonene.  Dette framkommer i ISF-regelverket (innsatsstyrt finansiering) som justeres regelmessig. Målet for kodegruppen er hjelp til korrekt og lik praktisering av koding og dermed refusjoner i sykehus, men også å kunne være et hjelpemiddel for god og pålitelig statistikk på aktivitet. 

Fra 010122 kom en ny prosedyrekode; WRBA30: Annen palliativ behandling. Denne prosedyrekoden skal brukes der kravet til de andre WRBA-kodene ikke er oppfylt, og denne prosedyrekoden gir ikke refusjon. Denne prosedyrekoden kan derimot være til hjelp for å identifisere palliativ aktivitet. 

Kontaktinfo:

Torstein Hagen Michelet, leder og repr. for NFPM; torstein.hagen.michelet@ahus.no

 

Nedenfor følger oversikt over Kodegruppens forståelse av nåværende ISF-regelverk, slik det er bestemt av Helsedirektoratet.