Kompetanseområde palliativ medisin

Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en forsøksordning med palliativ medisin som formelt kompetanseområde.

Målet med ordningen var at leger som arbeider i palliativ virksomhet, skulle få formalisert sin kompetanse. Hensikten var også å sikre et mer enhetlig palliativt tilbud nasjonalt og bedre rekrutteringen til fagfeltet.

Forsøksordningen utløp 31.12.2014. Helsedirektoratet har publisert en rapport med evaluering av ordningen. Inntil videre videreføres ordningen som før.

Se mer: