Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase 2014

Retningslinjene ble vedtatt av Den norske legeforenings sentralstyre 17. juni 2014.

Retningslinjene er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe ledet av Reidun Førde. Formålet med retningslinjene er å bidra til at pasienter med behandlingsrefraktære plager får tilstrekkelig lindring samtidig som det tilstrebes at sederingen ikke framskynder døden. 

Artikkel fra Tidsskrift for Den norske legeforening:

Førde R, Materstvedt L J, Markestad T et al. Lindrende sedering i livets sluttfase – reviderte retningslinjer. Tidsskr Nor Legeforen – nr 3-10. februar 2015, publisert først på nett 5. januar 2015.