Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 blir avholdt på Quality Hotell Olavsgaard 19. mars 2024 kl. 17.15 – 18.30.
Velkommen!
Herregård med parkerte biler foran
Foto: Kristin Buhaug

Innkalling til årsmøte i Norsk trygdemedisinsk forening 19. mars 2024.
Merk at forslag til årsmøtesaker fra medlemmene må meldes styret minst 2 uker før årsmøtet.
Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf)
Årsmøte 2024
Quality Hotell Olavsgaard 19. mars 2024 kl. 17.15 – 18.30.

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Styrets årsberetning.

4. Revidert regnskap og styrets budsjettforslag med forslag til kontingent.

5. Orientering om valg:
• Valg av 3 styremedlemmer (hvorav en vara), etter forslag fra
valgkomiteen

• Valg av 3 medlemmer til Fagutvalget, etter forslag fra valgkomiteen

• Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen, etter forslag fra valgkomiteen

• Valg av revisor og vara etter forslag fra valgkomiteen

6. Forslag om lovendring. 

§2 Foreningen har som formål å arbeide for trygdemedisin som fagfelt og for medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Foreslås endret til:

§2 Foreningen har som formål å arbeide for trygdemedisin som fagfelt og for medlemmenes faglige interesser.

Begrunnelse: økonomiske interesser ivaretas i dag av legeforeningen sentralt og LSA, og ikke av Norsk trygdemedisinsk forening.

7. Takk til de som har hatt verv i styret og fagutvalget.

8. Eventuelt: Ingen saker meldt inne fristen 5.mars 2024.


I etterkant av årsmøtet vil det være en kort orientering ved representant for hovedtillitsvalgt for NAVs rådgivende overleger.


For styret i Norsk trygdemedisinsk forening.

Ingvild Damskog, leder