Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Digital møteplass 26. oktober; Sammensatte plager og selvbestemmelse: hvordan motivere til endring?

Vi inviterer deg til å delta i det tredje møtet i Ntmf’s digitale møteplass for trygdemedisinsk fagetikk onsdag 26. oktober 2022 kl. 19.30 - 21.00.

Tema: Sammensatte plager og selvbestemmelse: hvordan motivere til endring?

Dette foredraget søker å utforske hvordan etiske hensyn er av betydning i klinisk praksis i helsetjenestens møter med mennesker med sammensatte lidelser. Spørsmålet er hvordan fagfolk kan hjelpe den enkelte til å ivareta og bestemme selv i eget liv.
20. september 2022
Høst i skogen
Foto colourbox

Selvbestemmelse er både en evne og et etisk ideal. Som evne handler selvbestemmelse om å ha egen kraft og mulighet til selv å bevege seg. Som etisk ideal betyr selvbestemmelse at hvert menneske i frihet selv bør velge atferd og handlinger i de avgjørende situasjonene som han/hun står oppe i. Fra motivasjonspsykologien vet vi at selvbestemmelse har motiverende kraft. Hvordan kan vi sammen med pasienten jobbe med selvbestemmelse og motivasjon for endring? Hvordan forholder vi oss når pasientens ønsker går på tvers av behandlers medisinske råd og folketrygdlovens rammer?

Marte Jürgensen følger opp sitt innlegg og tema fra forrige møte i vår digitale møteplass.  Hun er utdannet lege og psykiater, og har en ph.d.i internasjonal helse. Hun var selv syk med CFS/ME i to år før hun ble frisk etter behandling ved Klinikk for Stressmedisin.

I dag jobber hun som overlege i Helse i Hardanger med konsentrert rehabilitering for sammensatte plager, der hun blant annet har ledet alle rehabiliteringsgrupper for senvirkninger etter covid-19. Hun har i tillegg en 20% stilling ved Avdeling for psykosomatisk medisin i Helse Bergen.

Etter dette blir det en åpen diskusjon ledet av Søren Brage.

Vel møtt!

Du kan og få lenke eller innkalling til din outlook kalender ved å sende mail til Ingvild: Ingvild.Damskog@nav.no

Med vennlig hilsen

Ntmfs arrangementskomitè

Ingvild: Ingvild.Damskog@nav.no

Marit: marit.valen@nav.no

Hans Magnus: hmsolli@online.no