Norsk trygdemedisinsk forening

Årsberetning/Årsmøtereferat

Årsberetning 2019

Årsberetning for Norsk trygdemedisinsk forening for styreår som er perioden fra 20.03.2019-20.05.20. Styreåret ble forlenget da årsmøtet måtte utsettes og til slutt avholdes digitalt på grunn av covid-19.
6. januar 2021

Årsberetning for Norsk trygdemedisinsk forening for 2019.

Følgende personer har siden forrige årsmøte hatt tillitsverv i Norsk trygdemedisinsk forening:

Inneværende styreår dekker perioden 21.03.2019 - 11.5.2020. Årsmøte med valg for 2020 var opprinnelig planlagt til 18.3.2020 men dette ble utsatt grunnet smittevernrestriksjoner som følge av Covid-19 pandemien

 

Medlemmer av styret:
Karen Walseth Hara - leder, valgt fra mars 2019 til årsmøte 2021

Bjørn Berge Hansen - sekretær og nestleder, valgt for mars 2019 til årsmøte 2021

Anne Lise Bangstad – styremedlem og kasserer, valgt for mars 2018 - årsmøte 2020

Steinar Westin – styremedlem, valgt for 2018 – 2020

Nina Thunold Reime – medlemskontakt, valgt for 2018 - 2020

Nils Fleten – varamedlem, kontaktperson for fagstipendet, valgt for 2018 – 2020

Ingvild Damskog – varamedlem og nettredaktør, valgt for 2018 - 2020

 

Medlemmer av fagutvalget:
Ole Grønli, valgt for 2019 - 2023                                                           

Marit Valen, valgt for 2016 – 2020

Elin Gjerstad, valgt for 2018 – 2020 (ikke aktiv fra høsten 2019)

Lucretia Udding, 2018 – 2022

Henning Årnes (erstatter for Elin Gjerstad fra høsten 2019)

 

Medlemmer av valgkomite i Ntmf:
Harald Elvsåshagen, valgt for 2018 – 2020

Kirsten Leiros, valgt for 2018 – 2020

Hege Rebecca Jacobsen, valgt for 2018– 2020

 

Revisor:
Dag Brekke, revisor, valgt for 2018 - 2020

Tor Harald Christiansen, vararevisor, valgt for 2018 – 2020

 

2. Observatør under styremøtene
Hovedtillitsvalgt Bjørn Knudtzen er representant for NAV legene i Akademikerne. Vara er Håvard Olsen. Hovedtillitsvalgt innkalles til alle styremøter og har da observatørstatus.

3.Medlemstall:
Ntmf hadde 111 medlemmer ved årsskiftet. Styret vurdere fortløpende tiltak for å rekruttere nye medlemmer blant både NAV legene og andre leger med interesse for faget trygdemedisin.

 

4. Arbeid i styre og fagutvalg
Fordeling av styreoppgaver inneværende styreår har vært som følger: Karen Walseth Hara er leder. Nina Thunold Reime er nestleder. Bjørn Berge Hansen er sekretær. Anne Lise Bangstad er kasserer. Ingvild Damskog er webredaktør og medlemskontakt. Nils Fleten er kontaktperson for fagutviklingsfondet og Ntmfs fagstipend.

 

Styret er representert i:

·       Ntmfs arbeidsgruppe i trygdemedisinsk fagetikk ved Nina Thunold Reime som er styrets kontaktperson men ikke ordinært medlem av arbeidsgruppen.

·       The European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS) ved Karen Walseth Hara og Bjørn Berge Hansen (vara)

·       Nasjonalt samfunnsmedisinsk nettverk i regi av de fire universitetene som har medisinstudier (UNIO, NTNU, UNN og UIB). Styret var det siste året representert ved Karen Walseth Hara, Nils Fleten og Steinar Westin

 

Det har inneværende styreår vært avholdt ti styremøter, inkludert ett felles møte med fagutvalget, arbeidsgruppen for trygdemedisinsk fagetikk, legene med verv i EUMASS og legene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det har i tillegg vært selvstendig aktivitet i etikkgruppen og fagutvalget (se egne punkt)

 

Styret jobber etter Ntmfs strategidokument (se hjemmesiden). De viktigste saker det er jobbet med i inneværende år er som følger:

 

4a. Ntmf som organisasjon:
 

Hjemmesiden til Ntmf:
Hjemmesiden fikk ny drakt i fjor i forbindelse med at legeforeningen oppdaterte sine hjemmesider. Hjemmesiden har vært administrert fra legeforeningen frem til nå, men det er nå klart for at webredaktør kan overta redigering. Fortsatt gjenstår noe arbeid i forhold til å strukturere faner og innhold, og dette vil styret fortsette å jobbe med i året som kommer. Styret ser på det som viktig å ha en velfungerende hjemmeside. Nettsiden er foreningens hovedkanal for å formidle informasjon om foreningens virksomhet og annen aktuell informasjon fra fagfeltet trygdemedisin, både til medlemmene og omverden. Medlemmer oppfordres til å tipse styret om saker som bør legges ut på hjemmesiden. Ta kontakt med webredaktør Ingvild Damskog. Se lenke til hjemmesiden: https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-trygdemedisinsk-forening/

Kontakt med medlemmer
Styrets medlemskontakt er Ingvild Damskog. Aktuell informasjon er sendt direkte til medlemmene via legeforeningens epostliste.

Trygdemedisinsk historie:
I anledning 50 årsjubileet for Lov om folketrygd i 2017 innledet Ntmf foredragsserien «Møter med trygdemedisinere i vår tid».  Kjente norske trygdemedisinere inviteres til å ha et foredrag i tilslutning til årsmøtet. Oversikt over årsmøteforedrag:

2017:

«Norsk Trygdemedisinsk Forening – en aktør i den norske velferdsstaten»

ved overlege, ph.d. Dag Brekke

2018:

«Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet”» ved professor emeritus John Gunnar Mæland, UIB

2019:

«Veier til velferdsstaten - og andre veier» ved professor emeritus Steinar Westin, NTNU

2020:

Til årets foredrag inviterte styret pensjonert rådgivende lege/forsker Hans Magnus Solli, dr. med, som leder foreningens gruppe for trygdemedisinsk fagetikk.  Tema: «Veier til en trygdemedisinsk fagetikk». Grunnet utsatt årsmøtekurs forskyves hans foredrag til neste årsmøtekurs.

 

4b. Forskning og fagutvikling:
Ntmfs fagutvalg:
Årsmøtekurset for Norsk Trygdemedisinsk Forening (Marskurset) ble avholdt 20.-21. mars 2019 på Quality Hotell Olavsgården på Lillestrøm. Tittel: Tilbake til arbeid, tross sykdom!? Kurset var godkjent av legeforeningen som tellende ved legers videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering.  De siste årenes kurs har hatt godt oppmøte med hovedvekt på leger som jobber i NAV og i allmennpraksis, samt god representasjon fra psykologer som jobber i NAV. Kurset fikk gode tilbakemeldinger. Fagutvalget legger ned mye arbeid i å planlegge årsmøtekursene og foreningen er stolt over å kunne invitere til kurs holder høy faglig standard.

Ntmfs arbeidsgruppe i trygdemedisinsk etikk og faglighet 
Gruppen består av Hans Magnus Solli (leder), Harald Elvsåshagen, Sverre Blåsvær og Stine Hynne. Gruppen har fått i mandat å utvikle et nettbasert kurs i trygdemedisin i samarbeid med NEL (Norsk elektronisk legehåndbok). 

Kursets tittel er: «Trygdemedisin. Klinisk emnekurs. Om sykdom, funksjonsevne, ressurser og utforming av legeerklæringer til Nav - i etiske perspektiver»

Kursets «basisartikkel» utviklet seg til å bli den frittstående fagboken «Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver. Sykdom, funksjonsevne, ressurser og objektive erklæringer». Den utgis primært digitalt (med åpen tilgang), men planlegges også å bli trykket, begge deler fra 07Media. Både NEL-kurs og fagbok antas å være ferdige til årsmøtet 2020.

Foreningens innsats ved utvikling av nettbaserte kurs koordineres av Harald Elvsåshagen.

Ntmfs fagstipend:
 

Årets fagstipend på Kr 30 000 ble tildelt Hans Magnus Solli til dekning av utgifter i samband med utarbeiding og oversetting av fagartikkel knyttet til utviklingen av emne kurset nevnt over. Artikkelen «Physicians in the double role of treatment provider and expert in light of principle-based social insurance medical ethics» er publisert i Nordic Journal of Applied Ethics; https://doi.org/10.5324/eip.v13i2.2911
 

Nils Fleten koordinerer styrets arbeid med tildeling av stipend. Styret i Ntmf har inneværende år vedtatt å lyse ut fagstipend på inntil Kr 30.000, - Medlemmer oppfordres til å søke. Det kan ytes tilskudd til prosjektarbeid, studiereiser, utdanning og andre tiltak innenfor fondets formål. Se hjemmesiden for mer informasjon om fagutviklingsfondet og fagstipendet. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-trygdemedisinsk-forening/nyheter/utlysning-fagstipend-norsk-trygdemedisinsk-forening-2020/

Begrunnet søknad sendes styret NTMF ved Nils Fleten (Nils.Fleten@uit.no) innen søknadsfristen 1. juni 2020. Fagutvalget vurderer og innstiller søknadene til styret.

Deltagelse på andre trygdemedisinske arenaer:
 

Styret i Ntmf var i styreåret 2018 – 2019 representert ved:  

-          Universitetenes samfunnsmedisinske nettverkssamling 27. - 28. mai 2018 på Levanger. Styret var representert ved Nils Fleten, Steinar Westin og Karen Walseth Hara.   

 

Doktorgrader innen trygdemedisin

Foreningen gratulerer de av våre medlemmer som i løpet av året har disputert:

Guri Aarseth disputerte ved 6.6.2019 med avhandlingen “The language of work disability. A study of medical certificates written by Norwegian general practitioners. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68312/phd-Aarseth-2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Karen Walseth Hara disputerte 27.11.2019 med avhandlingen ”Implementing a transdiagnostic group-based occupational rehabilitation program for work disabled individuals with chronic pain, chronic fatigue and common mental disorders:
 Feasibility of the program, patterns of work participation and the effect of adding telephone follow-up”. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2643454

Doktorgradsavhandlinger innen trygdemedisin som er avlagt fra og med 2017 er lagt ut på hjemmesiden. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-trygdemedisinsk-forening/Fagstoff/

 

Styret ønsker beskjed hvis det er flere av våre medlemmer har disputert i løpet av det siste året eller snart skal disputere. Vi ønsker å sende en hilsen!

4c. Politikk & Samfunn:
 

Styret har deltatt i følgende høringsrunder:

·       Forslag til enringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger om kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring.

·       Navneendring i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin

Foreningens uttalelser kan søkes opp på legeforeningens hjemmeside.

 

Foreningen har via Legeforeningen engasjert seg i debatten rundt Sysselsettingsutvalgets arbeid og NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting NOU.

 

Foreningen mottok en henvendelse fra politiker Per Olaf Lundteigen om «Samling på Stortinget om Arbeidsavklaringspenger under NAV» 26.08.2019. Styret takket ja, men møtet ble avlyst og har ikke blitt invitert til nytt møte.

 

4d. Samarbeid
Nasjonalt samarbeid:
Samarbeid med andre organer i Den norske legeforeningen:
·       Styret har blitt kontaktet av Rådet for legeetikk bl.a. om hvilke etiske regler som gjelder for leger innen trygdemedisin, samt hvordan eventuelle klager til rådet på rådgivende leger bør håndteres. Styret har svart ut dette samt kontaktet overlegekontoret i Arbeids og velferdsdirektoratet - og blitt enige om at de følger opp denne henvendelsen videre på vegne av legene i NAV.

·       Med bakgrunn i innspill fra medlem Georg Espolin Johnsen sendte foreningen en betenkning til Legeforeningen vedrørende manglende bruk av trmedisinsk kompetanse ved utforming av NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting NOU https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-7/id2637967/

Norsk smerteforening (NOSF)
Ntmf har siden 2017 samarbeidet med Norsk smerteforening (NOSF) som er en tverrfaglig forening for leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter og andre yrkesgrupper med interesse for smerteforskning og smertebehandling. Pasienter med langvarige smerter utgjør en stor andel av NAVs brukere av helserelaterte ytelser. Hensikten med samarbeidet mellom Ntmf og NOSF er at våre medlemmer bygger nettverk og samarbeidskompetanse samt utveksler kunnskap og erfaring innen fagområdet arbeid og helse. Det tilstrebes gjensidig deltagelse på hverandres fagarenaer. For mer info om NOSF se  https://www.norsksmerteforening.no

Internasjonalt samarbeid
European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS)
Ntmf er medlem i den europeiske trygde-og forsikringslegeforeningen EUMASS. Ntmf bidrar med aktiv representasjon i:  

 

·       EUMASS rådet ved Karen Walseth Hara. Bjørn Berge Hansen har vært vararepresentant. Rådet møtes tre ganger per år.

·       EUMASS vitenskapelige komite ved Søren Brage. Karen Walseth Hara er assosiert medlem.

·       EUMASS arbeidsgrupper for etikk. Karen Walseth Hara deltar i gruppen og Ntmfs etikkgruppe har bistått ved fagspørsmål vedrørende etiske retningslinjer for EUMASS. For nærmere info se: http://eumass.eu.transurl.nl/wp-content/uploads/2018/10/Guidelines-of-Conduct-for-Insurance-Physicians-1.pdf

·       EUMASS arbeidsgruppe om ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) og WD-FAB (Work Disability Functional Assessment Battery). Arbeidsgruppen ledes av NTMFs representant Søren Brage. WD-FAB er et nytt, pc-basert instrument for å vurdere funksjonsevne. Det testes ut i Europa (Belgia, Nederland, Sverige og Tyskland). Utprøvingen i Belgia er omfattende og støttes av EU.

·       Europeisk prosjekt om overføring av arbeidsoppgaver fra trygdelegene til andre yrkesgrupper. Dette prosjektet ledes av Søren Brage og gjennomføres innenfor EUMASS rammer på oppdrag og med finansiering fra EU. Alle resultater fra prosjektet publiseres på EUMASS hjemmesider https://www.eumass.eu/articles/

 

Ntmf deltar gjennom Eumass i et internasjonalt samarbeid om evidensbasert trygdemedisin i regi av Cochrane-samarbeidet. Se https://insuremed.cochrane.org Medlemmer som ønsker å motta nyhetsbrev fra Cochrane Insurance medicine (CIM) kan abonnere via følgende lenke: http://cochrane.us11.list-manage.com/subscribe?u=7f2f51d9b45535aed49ecd198&id=f4dc299ff4.

 

EUMASS-kongressen arrangeres hvert andre år. Informasjon legges ut fortløpende på hjemmesiden. Før hver kongress søker Ntmf legeforeningen om forhåndsgodkjenning av EUMASS-kongressen som tellende i forhold til spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. Søknad sendes så snart programmet til neste kongress offentliggjøres. Grunnet pandemien utsettes årets kongress til 16. -18. september 2021 i Basel i Sveits. Tema for kongressen er ”Science and practice in the field of insurance medicine – present and future challenges in the European and Swiss context”. For mer informasjon sjekk:  https://www.eumass-2020.eu.

 

Kontakten med kollegaer over hele Europa er svært verdifull både for å utveksle erfaringer fra praktisk arbeid men også og for å styrke det vitenskapelige grunnlaget i vårt arbeid som trygdemedisinere. For mer informasjon om EUMASS se: https://www.eumass.eu

Läkarförbundets förening för försäkringsmedicin
Våre kolleger i Sverige har opprettet Läkarförbundets förening för försäkringsmedicin som ledes av Gert Lindenger. Dette blir Ntmfs søsterorganisasjon Gjensidig faglig utveksling og annet samarbeid planlegges. Gert Lindenger skulle deltatt på Ntmfs årsmøte og årsmøtekurs i mars 2020. Dette forskyves til neste årsmøtekurs.

 

Trygdmedisinere i Nederland:
Styret har etablert samarbeid med våre nederlandske kolleger gjennom kontakt med Eumass representant Anette de Wind. Hun skulle delta på Ntmfs årsmøte og årsmøtekurs i mars 2020. Dette forskyves til neste årsmøtekurs.

 

5.Økonomi:
Foreningens økonomi er solid. Se eget vedlegg. Kontingent er kr 500. Det er ikke foretatt kontingentendring. Ntmf opprettholder landsdekkende representasjon i styre, fagutvalg og arbeidsgrupper. Utgifter til styre- og andre møter holdes nede ved at møter primært legges i tilslutning til andre møtepunkt for trygdemedisinere eller tas per videokonferanse.

 

Trondheim 8.5.2020

For styret i Ntmf

Karen Walseth Hara, leder