Årsmøte i Ntmf 2017

Årsmøtet i Norsk Trygdemedisinsk forening ble avholdt 8. mars 2017 – i forbindelse med årets «Marskurs» på Olavsgaard 8. – 9. mars. Kurset var for øvrig en stor suksess i år – med flere deltagere enn noen gang! På selve årsmøtet møtte 35 stemmeberettigede medlemmer.

Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf)

Årsmøtereferat 2017

 Referat fra årsmøte i Norsk Trygdemedisinsk forening 08.03.17 kl. 17.00, Quality Hotell Olavsgård på Skjetten.

 

Møtet ble åpnet av leder Karen Walseth Hara, som ble valgt til ordstyrer.

Som tellekorps ble oppnevnt Hans Magnus Solli og Håvard Olsen. Det var 35 medlemmer til stede på årsmøtet.

Ingvild Damskog og Tormod Østensvik ble valgt til å signere protokoll. Sverre Blaasvær ble valgt til referent.

1.Styrets årsberetning

 

Årsberetningen for 2016 ble lagt fram av styrets leder.

Når det gjelder saker som styret har arbeidet med, vises det til årsberetningen

Vedtak:

Styrets årsberetning ble godkjent uten merknader.

 

 2.Revidert regnskap og styrets budsjettforslag med forslag til kontingent

Regnskapet ble framlagt av styrets kasserer Anne Lise Bangstad. Det har vært en del økning i utgiftene til regnskapsføring, mye som følge av strengere krav til dokumentasjon, men man er ikke helt fornøyd med prosessen ellers. Styret har derfor besluttet å skifte regnskapsfører.

Revisorberetning ble opplest.

Vedtak:

Regnskapet for 2016 ble godkjent. Budsjettet for 2017 ble vedtatt. Kontingent for medlemskap ble ikke endret.

 

 3.Valg

Harald Elvsåshagen la fram forslag fra valgkomiteen.

 Valg på styremedlemmer og varamedlemmer, etter forslag fra valgkomiteen:

Bjørn Berge Hansen ble gjenvalgt som nestleder for 2017-2019 og Karen Walset Hara ble gjenvalgt som leder for 2017-2019. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg.

 Vedrørende Fagutvalget:  

Georg Espolin Johnson trer nå ut av fagutvalget, og styrets leder takket for innsatsen.

 4.Orientering om EUMASS.

Gert Lindenger, president i EUMASS, orienterte om denne internasjonale europeiske samarbeidsorganisasjonen om trygdemedisin. Kongressen i 2016 var i Ljubljana, og neste kongress blir i Maastricht i 2018.

5.Andre forslag til årsmøtesaker fra medlemmene.

Ingen forslag var innkommet.

Årsmøtet ble avsluttet klokka 18.05.

I etterkant av årsmøtet ble det holdt en orientering ved tillitsvalgt for NAVs rådgivende overleger, Håvard Olsen, i hovedtillitsvalgt Bjørn Knudtzens fravær.

Sverre Blaasvær, referent