Norsk trygdemedisinsk forening

Årsberetning/Årsmøtereferat

Årsmøtereferat 2016

Referat fra årsmøte i Norsk Trygdemedisinsk forening 08.03.16 kl. 17.00, Quality Hotell Olavsgård på Skjetten.

Møtet ble åpnet av leder Karen Walseth Hara, som ble valgt til ordstyrer.

Det var 27 medlemmer til stede på årsmøtet.

Hege Rebecca Jacobsen og Ole Grønli ble valgt til å signere protokoll. Sverre Blaasvær ble valgt til referent.

1.      Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2015 ble lagt fram av styrets leder.

Nils Fleten orienterte om NTMF's stipendmidler til trygdemedisinsk fagutvikling (Fagstipendet). Stipend kan søkes av NTMF's medlemmer til prosjekter, studiereiser, utdanning og andre tiltak. Søknadsfrist er 01.06.

Når det gjelder saker som styret har arbeidet med,  vises til årsberetningen

Vedtak:          Styrets årsberetning ble godkjent uten merknader.

 

2.      Revidert regnskap og styrets budsjettforslag med forslag til kontingent

Regnskapet ble framlagt av styrets kasserer Kirsten Leiros.

Revisorberetning ble opplest.

Styret kom med et tilleggsforslag i saken, formulert slik: "Styret i Ntmf ber årsmøtet vedta å gi den til enhver tid valgte og sittende styreleder og kasserer, hver for seg, signaturrett på vegne av foreningen. Dette for å forenkle det administrative arbeidet for både styreleder og kasserer."

Vedtak:          Regnskapet for 2015 ble godkjent. Budsjettet for 2016 ble vedtatt. Kontingent for medlemskap ble ikke endret.  Den til enhver tid valgte og sittende styreleder og kasserer, hver for seg, gis signaturrett på vegne av foreningen.

3.      Lovendringsforslag.

Styret foreslo at følgende tekst – begrenset til ordene i gult – skulle fjernes fra lovene for NTMF: §2Foreningen har som formål å arbeide for trygdemedisin som fagfelt og for medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Vedtak:          Nevnte endringsforslag til paragraf 2 i NTMF's lover, ble vedtatt.

 

4.      Valg

Torkild Sitter og Stein Nielsen la fram forslag fra valgkomiteen. Funksjonen som vararevisor er nyopprettet.

 Valg på styremedlemmer og varamedlemmer, etter forslag fra valgkomiteen:

Hans Petter Nordhagen, Steinar Westin, Nina Thunold Reime og Nils Fleten ble gjenvalt til styret. Anne Lise Bangstad ble valgt som nytt medlem til styret. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg.

Styreleder Karen Walseth Hara takket avtroppende kasserer Kirsten Leiros for arbeidet i styret, og overrakte gave.

 Valg på revisor og vararevisor, etter forslag fra valgkomiteen:

Dag Brekke ble valgt som revisor (fortsetter). Tor Harald Christiansen ble valgt som vararevisor (nyopprettet funksjon).

 • Valg på valgkomiteen på 3 medlemmer for 2 år, etter forslag fra valgkomiteen:

Kirsten Leiros, Harald Elvsåshagen og Hege Rebecca Jacobsen ble valgt.

  Valg på Fagutvalg etter forslag fra styret:

Marit Valen og Bente Røhr ble valgt, sammen med Georg Espolin Johnson, som hadde sagt seg villig til å fortsette ett år til.

 

5.      Andre forslag til årsmøtesaker fra medlemmene.

Ingen forslag var innkommet.

 

6.      Orientering fra fagutvalget

Georg Espolin Johnson orienterte om Fagutvalgets arbeid.

Årsmøtet ble avsluttet klokka 17.50.

I etterkant av årsmøtet ble det holdt en orientering ved hovedtillitsavalgt for NAVs rådgivende overleger, Bjørn Knudtzen.

 Sverre Blaasvær, referent