Norsk trygdemedisinsk forening

Årsberetning/Årsmøtereferat

Årsmøtereferat 2018

Referat fra årsmøtet i Norsk Trygdemedisinsk forening 07.03.18 kl. 17.00, Quality Hotell Olavsgaard på Skjetten.

Møtet ble åpnet av leder Karen Walseth Hara, som ble valgt til ordstyrer.

Som tellekorps ble oppnevnt Elin Kvadsheim Neset og Caroline Osmo Sørensen. Det var 26 medlemmer til stede på årsmøtet.

Hans Magnus Solli og Bente Røhr ble valgt til å signere protokoll. Sverre Blaasvær ble valgt til referent.

 

  1. 1.      Styrets årsberetning

 

Styrets leder la fram årsberetningen for 2017, og det vises til denne. Det ble diskutert om NTMF både skulle ha en lukket gruppe på Facebook og bruke Yammer som informasjonskanal/diskusjonsforum. Foreningen vil som en prøveordning bruke begge kanaler.

Når det gjelder saker som styret har arbeidet med, vises det til årsberetningen.

Hans Magnus Solli orienterte om arbeidsgruppen for trygdemedisinsk etikk og erklæringsskriving. Faglighet og etikk henger tett sammen, og dette vil gå fram av kurset. Kurset søkes publisert på NEL. Kollegial fagfellevurdering forestår, og manuskriptene vil bli ferdigstilt til høsten.

Nils Fleten orienterte om Fagstipendet til NTMF, se også NTMF´s nettside. Søknader kan sendes Nils Fleten på e-post innen 01.06.18. Det lyses ut stipender for inntil 30.000 kr for i år, og medlemmer oppfordres til å søke.

Vedtak:          Styrets årsberetning ble godkjent uten merknader.

 

  1. 2.      Revidert regnskap og styrets budsjettforslag med forslag til kontingent

Regnskapet ble framlagt av styrets kasserer Anne Lise Bangstad. Regnskapsfører ble Verdal Driftslag SA.

Revisorberetning fra Dag Brekke ble lagt fram.

Fra forsamlingen ble det foreslått å bruke noe av foreningens innestående midler til oppgradering/utvikling av foreningens virksomhet. Styret tok med seg forslaget, og vil jobbe videre med det.

Vedtak:          Regnskapet for 2017 ble godkjent. Budsjettet for 2018 ble vedtatt. Kontingent for medlemskap ble ikke endret.

 

  1. 3.      Valg

Harald Elvsåshagen la fram forslag fra valgkomiteen.

 Valg på styremedlemmer og varamedlemmer, etter forslag fra valgkomiteen:

-          Anne Lise Bangstad ble gjenvalgt for 2018-2020.                                                                        

-          Steinar Westin ble gjenvalgt for 2018-2020.                                                       

-          Nina Thunold Reime (tidligere vararepresentant) ble valgt som medlem av styret for 2018-20.    

-          Nils Fleten ble gjenvalgt som varamedlem for 2018-20. 

-          Ingvild Damskog (ny) ble valgt som varamedlem for 2018-20.

 Valg på medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen

-          Harald Elvsåshagen (leder) ble gjenvalgt for 2018-20.

-          Hege Rebecca Jacobsen ble gjenvalgt for 2018-20.

-          Kirsten Leiros ble gjenvalgt for 2018-20.

 Valg på revisor og vararepresentant for revisor etter forslag fra valgkomiteen:

-          Dag Brekke ble gjenvalgt som revisor for 2018-20.                                            

-          Tor Harald Christiansen ble gjenvalgt som vararepresentant for revisor for 2018-20.

 Valg på medlemmer til Fagutvalget etter forslag fra styret:

-          Elin Gjerstad (trådte inn for Bente Røhr vår 2017) ble gjenvalgt for 2018-20.

-          Det gjenstår å finne siste kandidat til utvalget, og styret fikk fullmakt til å jobbe videre med dette.

Karen takket Bente Røhr og Hege Rebecca Jacobsen for arbeidet i Fagutvalget. Styret vil formidle en takk til Hans Petter Nordhagen, som ikke var til stede.

 

  1. 4.      Andre forslag til årsmøtesaker fra medlemmene.

Ingen forslag var innkommet.

 

Årsmøtet ble avsluttet klokka 18.20.

 I etterkant av årsmøtet ble det holdt en orientering ved hovedtillitsvalgt for NAVs rådgivende overleger, Bjørn Knudtzen.

 Olavsgaard, 07.03.18

 Sverre Blaasvær, referent