Norsk trygdemedisinsk forening

Årsberetning/Årsmøtereferat

Årsmøtereferat

Referat fra årsmøtet i Norsk Trygdemedisinsk forening 20.03.19 kl. 17.00-18.00, Quality Hotell Olavsgaard på Skjetten.

Styrets leder Karen Walseth Hara hadde meldt forfall, og møtet ble åpnet av nestleder Nina Thunold Reime, som ble valgt til ordstyrer.

Som tellekorps ble oppnevnt Caroline Sørensen og Knut Steinarson. Det var 24 medlemmer til stede på årsmøtet.

Lucretia Udding og Georg Espolin Johnson ble valgt til å signere protokoll. Sverre Blaasvær ble valgt til referent.

1. Styrets årsberetning

Styrets nestleder Nina Thunold Reime la fram årsberetningen for 2018, og det vises til denne.

Når det gjelder saker som styret har arbeidet med, vises det til årsberetningen.

Nils Fleten orienterte om Fagstipendet til NTMF, se også NTMF´s nettside. Stipendet skal lyses ut også i år. Søknader kan sendes Nils Fleten på e-post til hans universitetsadresse innen 01.06.19. Det lyses ut stipender for inntil 30.000 kr for i år, og medlemmer oppfordres til å søke.

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent uten merknader.

2. Revidert regnskap og styrets budsjettforslag med forslag til kontingent

Årsberetning regnskap ble framlagt av styrets kasserer Anne Lise Bangstad.

Revisorberetning fra Dag Brekke ble lagt fram, med anbefaling om godkjenning av regnskapet for 2018.

Budsjett for 2019 ble lagt fram.

Vedtak: Regnskapet for 2018 ble godkjent. Budsjettet for 2019 ble vedtatt. Kontingent for medlemskap ble ikke endret.

3. Valg av to styremedlemmer etter forslag fra valgkomiteen og ett medlem til fagutvalget etter forslag fra styret.

Harald Elvsåshagen la fram forslag fra valgkomiteen.

  • Valg av to styremedlemmer, etter forslag fra valgkomiteen:

- Karen Walseth Hara ble gjenvalgt som leder for 2019-2020.

- Bjørn Berge Hansen ble gjenvalgt som styremedlem for 2019-2020.

Nina Thunold Reime la fram forslag fra styret.

  • Valg av ett medlem til fagutvalget etter forslag fra styret.

- Ole Grønli ble gjenvalgt for 2019-2022.

4. Status for kurset «Trygdemedisinsk klinikk, etikk og erklæringsskriving» ved Hans Magnus Solli og Harald Elvsåshagen.

Foreningen har hatt en samarbeidsavtale med Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) i de 5 årene kurset har vært under utvikling, som har gått ut på at hver part skal bære sine egne utgifter. Styret hadde nå gitt Hans Magnus og Harald fullmakt til å forhandle med NEL om en endelig avtale, og etter en drøftingsrunde har NEL kommet med et utkast. Hans Magnus og Harald har parallelt hatt drøftinger med styret i NTMF, og med Legeforeningen. Harald la fram det framforhandlede utkastet til samarbeidsavtale for årsmøtet. NTMF beholder eierskap og opphavsrett til alt skriftlig materiale levert fra NTMF. Kursets omfang blir på 15 timer. De økonomiske vilkårene for NTMF vil være på linje med vilkårene som legeforeningen gir. Avtalen vil gjelde for 4 år ad gangen, men løper videre i 4 års sykluser dersom det ikke har kommet varsel om ønske om reforhandling.

Sjefslege Grete Damberg foreslo at man fikk inn at eventuelle viktige omformuleringer kunne tas inn også utover den årlige oppdateringen som det er gjort avtale om.

Kurset skal gjennom fagartikkel og oppgaver ta for seg det som er status i grunnleggende norsk trygdemedisin. Hans Magnus inviterte kolleger som kunne delta som et råd og  komme med tips om endringer som bør med når det gjelder fag og regelverk.

Hans Magnus takket Nina Thunold Reime, som nå går ut av gruppa, for deltakelsen. De tre andre medlemmene fortsetter i en gruppe for vedlikehold og oppdatering av kurset.   

5. Informasjon fra Sverige og Läkarförbundets förening för försäkringsmedicin ved Gert Lindenger.

Årsmøtet fikk interessant informasjon om status og utvikling i Sverige for vårt spesialitetsområde.

6. Andre forslag til årsmøtesaker fra medlemmene.

Ingen forslag var innkommet.

Årsmøtet ble avsluttet klokka 18.15.

Olavsgaard, 20.03.19

Sverre Blaasvær, referent

Lucretia Udding

Georg Espolin Johnson