Fagutviklingsfond

Statutter til "Trygdemedisinsk fagutviklingsfond". Etter initiativ fra Herman Anker 2002

§1
Trygdemedisinsk fagutviklingsfond er opprettet med formål å fremme trygdemedisinsk kvalitets- og fagutvikling

§2
Fondets grunnkapital ved opprettelse er kr 150 000. Kapitalen kan økes ved gaver og ved overføring av overskudd fra trygdemedisinske arrangementer

§3
Tilskudd kan ytes til medlemmer av Norsk trygdemedisinsk forening, som arbeider for trygdemedisinsk kvalitets- og fagutvikling, nasjonalt og internasjonalt

§4
Det kan ytes tilskudd til:

  1. Prosjektarbeid
  2. Studiereiser
  3. Utdanning
  4. Andre tiltak innenfor fondets formål

§5
Styre i fagutvalget til Norsk trygdemedisinsk forening skal vurdere søknadene og gi en uttalelse. Styre i Norsk trygdemedisinsk forening avgjør tildeling av midler.
Bruken av midlene meddeles Årsmøte i Norsk trygdemedisinsk forening.

§6
Innvilget tilskudd utbetales når rapport og regnskap med originalbilag foreligger. Styre kan innvilge forskudd etter søknad

§7
Statuttene vedtas av styre og kan endres av styre med rent flertall

§8
Oppløsning av fondet og disponering av gjenværende midler kan bare vedtas av Årsmøte i Trygdemedisinsk forening med rent flertall