Norsk trygdemedisinsk forening

2017

Referat fra styremøte 14.12.17

Referat styremøte Ntmf 14.12.17 – Videomøte

Til stede; Karen, Nina, Steinar, Nils, Bjørn, Nina, Hans Magnus.

Forfall; Hans Petter og Anne Lise.

 1: Innkalling og referat

Referatet fra møtet i september godkjent.

2: Karens hjørne

Hege Rebecca har fått utfordringer som begrenser hvor mye hun kan gjøre i kurskomiteen for årsmøtekurset. Karen har signalisert at komiteen kan innkalle andre for å bidra i forberedelsene. Ingen innsigelser fra møtet.

Steinar var til stede på Per Fugellis minnestund og hadde med en oppmerksomhet fra foreningen.

Dag Brekke disputerer om få dager. Hans forskning antyder at øket innsats i sykemeldingsperioden øker sykemeldingsperioden, ikke omvendt. Karen forslår at vi sender blomster til disputerende trygdemedisinere siden de med sin forskning bidrar til å løfte faget. Vedtas!

Den 15 des. er frist for å sende inn abstrakt til EUMASS.

Karen jobber med julebrevet. Ber om innspill.

Karen forbereder styremøte i Trondheim til våren med styret i smerteforeningen samt Harald Sundby som har filmet faren sin Per Sundby før han døde.

 3: Etikkurset.

Arbeidstittel: «Trygdemedisinsk faglighet, etikk og erklæringsskriving». I hovedsak erklæringsskriving som står igjen. Hans Magnus forbereder en artikkel om faglighet og en artikkel om etikk som deltakerne skal lese som en del av forberedelsen. Det er laget ca. 120 oppgaver til kurset med utgangspunkt i artiklene. Både oppgaver og artikler skal kunne være klar til en vurdering i mars 2018. Vedr funksjonsvurdering; bruker begrepsapparatet i ICF. Diskusjon knyttet til å sikre at kurset oppleves som relevant for allmennlegene og at de vil kjøpe kurset når det ligger på NEL. Steinar ser for seg at kurset kan bli et slags forkurs til Grunnkurs B i spesialiseringen i allmennmedisin, der trygdemedisin inngår. Grunnkursene er under omstrukturering.

Det trengs leger med relevant fagkompetanse som kan lese gjennom manuskripene. Karen foreslår Njål F Meland som er ROL og fastlege. Hun spør ham. Hans Magnus forslår ROL Ragnhild Jordet som han spør. Hans Magnus kunne også tenke seg å spørre Åge Wifstad som er etiker og har skrevet bok om etikk, men avventer det.  Hans Magnus spør også Harald Elvsåshagen som er ROL og fastlege. Godtgjøring; møtet foreslår at de aktuelle får 5000 hver for jobben. Det innebærer ganske mange timer med lesing for å kunne sette seg inn i manuskriptet. Man vil siden være avhengig av noen som må oppdatere tekstene. Det er så langt ikke tatt stilling til hvem det skal/kan være.

Hans Magnus lager utkast til oppdragsbrev fra foreningen til de tre gjennomleserne. Vi vurderer utkastet ved neste møte.

Vi mangler noen til å gjøre en fagfellevurdering av fagartikkelen som skal til NEL (til forskjell fra de tre-fire som skal lese gjennom artiklene og spørsmålene, se over). Hans Magnus foreslår Søren Brage (Hans Magnus spør ham) og Steinar Westin (som takker ja). I tillegg er det sendt en artikkel til Tidsskriftet (oversiktsartikkel medisinsk etikk), som får sin egen vurdering der.

4: Forberede møte med fagutvalget.

Bjørn forbereder det praktiske. Bruker malen fra i fjor. Tidspunkt 29. januar.

Årsmøtet; hele styret er på valgt bortsett fra Karen og Bjørn.

5: Eventuelt.

Henvendelse fra Legeforeningen; Alle fagmedisinske foreninger må gå gjennom sitt etiske grunnlag for sin virksomhet. Utfordringer vi ser; Fastlegenes manglende kompetanse innenfor trygdemedisin gjør at borgerne går glipp av rettigheter. Det gir sviktende rettsikkerhet i velferdsstaten. Legene kjenner ikke til sine to roller som behandler og sakkyndig. Etikken er at dette må forvaltes på en skikkelig måte. Erklæringene inneholder omfattende beskrivelse av sykdom, men mangelfull beskrivelse av funksjon. Hans Magnus utformer et utkast til svar til Legeforeningen. Drøfter det pr e-post til neste møte.

Ad facebookgruppe; Det er opprettet en gruppe på Yammer for ROL. Den vil nok ivareta en del av de funksjonene vi hadde tiltenkt en facebookgruppe. Vi enes derfor om å avvente etablering av en facebookgruppe.

Ad bokgave: Karen ringte Legeforeningen for hun fikk ikke opp medlemslisten. Bjørn trenger liste for å sende ut de resterende bøkene («Trygd eller arbeid») til medlemmer som ikke har mottatt ennå. Han kontakter legeforeningen for listen og sammenholder den med listen fra Nina over de som allerede har mottatt bokgave.

Ad samarbeid med andre fagmedisinske foreninger. Diskusjon rundt ulike fagmedisinske foreninger det kan bli aktuelt å samarbeide med. Herunder diskuteres initiativ for å etablere samarbeid med NAV.

 Neste møte 29. januar med fagutvalget samt etikkarbeidsgruppa (Harald, Sverre og Hans Magnus) og hovedtillitsvalgt.

Etikk som hovedsak neste møte sammen med forberedelse til årsmøtet.

 

Bjørn

Sekretær