Norsk trygdemedisinsk forening

2018

Referat styremøte 08.03.18

Dato: 8. mars 2018, kl 07.30 – 08.30, Sted: Olavsgaard Hotell, Tilstede: Nina, Ingvild, Nils, Anne Lise og Karen, Forfall: Steinar og Bjørn

1. Godkjenne referat fra siste styremøte 07.03.08.

Nina sender dette ut til alle.

2. Konstituere Ntmf sitt nye styre

Velkommen til nytt styre:

Ingvild Damskog ønskes velkommen.

 

Styrets sammensetting 2018/19: 

Styremedlemmer:

Karen Walseth Hara (leder)                      (2017-2019)

Bjørn Berge Hansen (nestleder)               (2017-2019)

Anne Lise Bangstad (kasserer)                (2018-2020)                        

Nina Thunold Reime                                 (2018-2020)

Steinar Westin                                          (2018-2020)

Varamedlemmer:

Nils Fleten                                                 (2018-2020)

Ingvild Damskog                                       (2018-2020)

 

Foreslått oppgavefordeling:

Karen: leder  + kontakt mot Eumass + kontakt mot nasjonalt samfunnsmedisinsk møte i regi av universitetene.

Bjørn: nestleder og sekretær + kontakt mot Harald Elvsåshagen i ref.gruppe i trygdemed

Anne Lise: - kasserer

Nina: foreningens medlemskontakt (rekrutering av medlemmer, innmelding, spørsmål om medlemsskap, opprette/moderere Ntmfs Facebook side (Bjørn som back-up)  + kontakt mot arbeidsgruppen NEL kurs trygdemedisinsk etikk og faglighet

Ingvild: ny webredaktør, tar over etter Nina, de avtaler samarbeid i innledningsfasen

Nils: kontakt mot fagutvalget og koordinator av fagstipendet

Steinar: Vurdere innhold i fagartikkelen om trygdemedisinsk etikk og svarbrevet til Dnlf om etiske utfordringer 

MEDLEM TIL FAGUTVALGET

Lucretia Udding har takket ja til verv i fagutvalget. Se referat fra årsmøtet. Styret ble gitt tillit til å finne 4. representant til fagutvalget.

ETIKK - brev fra Rådet for legetikk via Dnlf  - frist 1.4.2018.

Brevet er forfattet. Nina sender ut sisteversjon til styret på nytt. Steinar bes ta en siste sjekk og bes utfylle vedrørende etiske utfordringer ved innføring av ny teknologi.

 

 EUMASS KONGRESS

Styret ved Nina søker Dnlf om forhåndsgodkjenning for ASA spesialisteter og får info ut til medlemmene når dette er avklart sammen med info om early bird frist. Nina gjør dette så snart programmet er klart. Karen har allerede kontaktet Eumass med forespørsel om å få oversendt programmet. Forespeilet at godkjent program vil være klart i løpet av mars. Karen oversender dette til Nina så snart det er klart .

Styret støtter at kongressavgift dekkes for Ntmfs Arbeidsgruppe i Etikk (Hans Magnus, Sverre, Nina, Harald) etter samme retningslinjer som for fagutvalg og styret. Trygdemedisinsk etikk er et av spesialtemaene under kongressen.

Det planlegges et styremøte i tilslutning til Eumass kongressen.

Det tas sikte på å koordinere et treffpunkt for norske deltakere.

Karen deltar på rådssamling og rådsmøte henholdsvis kvelden før og siste dag av kongressen.

 

MØTEPLAN Styreåret 2018/19:

  1. Mars: Konstitueringmøtet i dag 8.3.18
  2. Juni : videokonferanse? - alle ser på strategidokumentet i forkant – Bjørn bes koordinere datoforslag.
  3. September møtet flyttes til Oktober til Eumass kongressen. Men ved behov for et tidligere møtepunkt foreslås dette i tilslutning til fagnettverk for ROL 20. – 21. September
  4. Desember: videokonferanse. Alternativ: I tilslutning til trygdeforskningsseminaret.
  5. Februar: Ntmf fagutviklingsdag ved Legens Hus for alle med foreningsverv
  6. Mars: premøte før årsmøtekurset ved Olavsgaard