Norsk trygdemedisinsk forening

2018

Referat utvidet styremøte 29.01.18

Innkalling referat:
Referatet fra desember godkjennes med mindre språklige endringer.

Årsmøtet:

Valgkomiteen tar gjenvalg.

Fagutvalget: Elin må velges inn, siden hun ikke er det. Usikkert om Hege Rebekka stiller til gjenvalg.  Få med en av legene fra direktoratet? Forslag; Agnetha, Njål Meland, Live Henriksen (prioritert).

Styret; Det skal velges 5 til styret.

Referent og to til å signere utenfor styret (Nina ordner)

Tellekorps ordnes i forkant av møtet.

Årsmøteforedrag; John Gunnar Meland er invitert og stiller.

Årsberetningen;

-          Medlemstall p.t. vel 100. Hente medlemmer utenfor NAV? Hvordan nå ut til og rekruttere allmennleger? Må få konkrete hjelpemiddel som kan brukes i arbeidet opp mot NAV og felles brukere.

-          Deltakelse på trygdemedisinske arenaer. Både Nils, Nina og Karen deltar med abstract på kommende Eumass-kongress i oktober.

-          Fagstipendet.

Nina bestiller lokale for middag/styremøte kvelden før årsmøtet.

 

Fagstipendet

Dag Brekke har søkt om støtte til opptrykk av ekstra opplag av hans doktoravhandling og dele ut på årsmøtet. Kommer argumentasjon mot å trykke opp papirutgave av noe som er lett tilgjengelig på nettet. Han oppfordres til å søke fagstipend, men på annet grunnlag enn opptrykk av avhandlingen.

 

   Møte med Etikkgruppa vedr. NEL-kurset

Kurstittel; Trygdemedisinsk klinikk, etikk og erklæringsskriving. Emnekurs 15 timer.

Det er to manus; en fagartikkel (lærebok), en oppgavesamling på ca 120 oppgaver.

Foreløpig tilbakemelding fra NEL er at oppgavene må bli mer praktisk rettet. Hans Magnus ser at det kan være en grense for mye mer praktisk det kan bli, og hvor mye arbeid han vil legge i dette. Det er stort arbeid å skrive kursmaterialet inn i NEL-formatet, og noe av tilpasningen kan skje i denne prosessen. Vanligvis er det NEL selv som lager kursene sine, så dette er en ny måte for dem å lage kurs på. Det er allerede lagt ned mye arbeid. Hans Magnus mener det etterhvert bør avholdes et møte med NEL for å avklare veien videre.

Kurset bør rette seg både mot fastleger og leger i NAV.

Harald skal ta med seg noe av manuskriptet til sin gruppe i allmennmedisin. Det kan også bli en mulighet for at noen ROL kan se på manuskriptene. Tilbakemeldingene kan brukes i et senere møte med NEL.

Fagartikkelen begynner å bli omfattende, nærmere 100 sider. Den trenger ikke legges inn i NEL, men kan være frittstående. En tanke er at den utvikles til en lærebok. Steinar og Søren har sagt seg villige til å være fagfeller, og er i gang med å lese gjennom og gi tilbakemelding på artikkelen. Mye er basert på forskningen til Hans Magnus med de hovedområdene han har berørt.

Hvilket mandat gjelder for fagfellevurderingen av oppgaveartikkelen? Det blir vel mye arbeid om de skal vurdere dette opp mot NELs behov. Det viktigste blir kanskje å sikre at oppgavesvarene er innenfor regelverket samtidig som etikken ivaretas. Allmennpraktikeren må også finne at det han/hun lærer er nyttig lærdom. Det er en utfordring å utforme oppgaver som både ivaretar regelverk/det praktiske og det etiske aspektet. Tilbakemeldingen fra møtet er at fagfellen bør ivareta det faglige aspektet, uten å ta hensyn til hva som er salgbart for NEL.

Legeerklæringen. Tar utgangspunkt i den biopsykososiale forståelsesmodellen. Må ha en praktisk tilnærming og nytteverdi, også i forhold til etiske avveininger leger står i.

Forholdet til NAV; Sjeflegen i NAV bør bli orientert om NEL-kurset. Hans Magnus foreslår at hun f.eks. kan få tilsendt innholdsfortegnelsen til kurset hvis hun ønsker det. Argumentasjon for at vi har nok samlet kunnskap til sikre at kursets innhold er innenfor NAVs forståelse av regelverket. Invitere NAV til et møte om kurset før det publiseres? Nina tar en uformell samtale med Grete D. først og så blir vi enige om videre fremgangsmåte ved senere styremøte.

Utkast til svarbrev til Legeforeningen vedrørende etiske utfordringer i trygdemedisinen; Legge vekt på samhandlingsmodellen; konflikten mellom pasientens autonomi og velferdsstatens paternalisme.

 

Møte med fagutvalget ved Ole

Utfordringer knyttet til kapasitet til å forberede årets kurs, av ulike grunner. Program er sendt ut og søknad om godkjenning er søkt. Usikker på om påmeldingen blir like god i år som i fjor, men ca 50 er påmeldt så langt.

Tittel: «Fra utenforskap til deltakelse». Kursavgift 3300. Tid; 7. og 8. mars.

Vi diskuterer programmet og de ulike forelesningene.

Flere tilbakemeldinger på emnet AAP og de nye reglene.                     

Forslag om å legge til en presentasjon av de ulike foredragsholderne i kursprogrammet.

Avklare med foreleserne i forkant at vi får lov til å publisere presentasjonene i pdf-filer. Nina vil med godkjenning av foredragsholderne - i etterkant av kurset publisere presentasjonene på Ntmf sin nettside.

Det kan være grunnlag til å forhandle med hotellet i forkant om pris på dagpakke, overnatting, festmiddag, ved evt senere arrangementer ved Olavsgaard. I samme seanse kan det være hensiktsmessig å sikre at hotellet holder av tilstrekkelig med rom til våre deltakere.

Deltakere i fagutvalget; Elin arbeider i fagutvalget, men det gjenstår å velge henne inn. Bente Røhr har meldt at hun går ut av fagutvalget. Usikkert om Hege Rebecca fortsetter. Om hun ikke skal det, så må vi finne enda en kandidat til fagutvalget (som skal bestå av fire medlemmer).

Forslag til nye trygdemedisinske emner til neste års kurs: Finlands forsøk med minstelønn, evt andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Trygdemedisinsk fag og etikk. Å skrive legeerklæring. Bruke fortelling som et grep i undervisning. Karen foreslår å ha faste punkt på årsmøtekursene; f eks hva skjer internasjonalt.

 

Valgkomiteen ved Harald:

Ingvild Damskog har satt seg villig til å gå inn i styret. Alle andre har tatt gjenvalg. Valgkomiteen tar gjenvalg. Live Henriksen foreslås av styret til fagutvalget, om Hege Rebecca går ut.

 

Fagstipendet:

En søknad innkommet. Stipendet bør informeres om under årsmøtet. Framkommer ønske om at den som får fagstipend får anledning til å presentere arbeidet under påfølgende årsmøtekurs.

 

 Bjørn Knudtzen Hovedtillitsvalgt

Lite dramatikk i året som har gått. Lønnsoppgjør på 0,85% til alle, avgjort sentralt siden det var så liten sum det var snakk om. Legene i Nav ligger under prisstigningen mht lønnsutvikling. Årets forhandlinger vet man fortsatt ikke rammene for, heller ikke om det blir delegert til lokale forhandlinger. Ulempen med lokale forhandlinger er trynefaktoren (godt likt, bedre lønn).

Lønnsutviklingen på nytilsatte antyder fallende lønnsutvikling. Snitt ca ltr 82 i NAV. (men lønnstrinn er borte, man snakker bare rene kroner).

Det er fortsatt variabelt i hvilken grad man har lokale tillitsvalgte. Lokalt forhandlet lønn forutsetter lokale tillitsvalgte. Alternativt vil leger får svært sparsomt med lønnsøkning.

HT har i høst hatt møte med Sigrun Vågeng vedr behovet for å styrke den medisinskfaglige kompetansen, f eks ved etablering av en egen faglig medisinsk linje i NAV. De har så langt ikke fått tilsvar.

Neste styremøte; 6. mars på Olavsgaard, kvelden før årsmøtekurset.

Bjørn

sekretær