Norsk trygdemedisinsk forening

2019

Referat fra styremøte 09.12.19

Tilstede: Karen, Steinar, Nils, Ingvild, Nina, Bjørn.
Forfall: Anne Lise
31. januar 2020

1: Innkalling og referat.

Godkjent uten endringer.

  1. Karens hjørne.

Utgår

  1. NEL kurset – publisering av manus.

Det må tas en beslutning om avtale om publisering av manus til NEL-kurset, som Hans Magnus har forfattet.

Etikkgruppen har sammenfattet de tilbudene som nå foreligger og det gjenstår to alternativ etter at Universitetsforlaget utgår. Fagbokforlaget og 07 Media er de gjenstående reelle tilbudene.  

07 Media:

  • For kr 37000 får brukerne en gratis tilgjengelig e-bok. Det betyr at de som tar NEL-kurset ikke må kjøpe egen bok i tillegg til kursavgiften.
  • Årlige omkostninger for manuset er kr 7400 pr år, inkl mva. Det inkluderer muligheter for at vi selv kan gjøre endringer i manus etter behov, uten ekstra kostnad. De praktiske redigeringsmulighetene er gode.
  • Språkvask av manus kan gjøres for ca kr 30000 + mva. I arbeidet med manus er det allerede vasket av kolleger, og kanskje er språket godt nok som det er.
  • Trykking av papirbøker for kr 25600 for 200 bøker. Det er uklart om vi er forpliktet til å kjøpe papirbøker.

 

Fagbokforlaget: Koster kr 157600 som en engangssum, men det er ingen årlige utgifter. Redigeringsmulighetene er svært begrenset. Både e-bok og eventuell trykking av papirbok koster ekstra.

Diskusjon; Det er av stor betydning å kunne ha en løpende, fri redigeringsmulighet. Her skiller 07 Media seg positivt ut. Det er usikkert om vi trenger en språkvask, men det vil vi kunne gjøre siden om vi velger en løsning med tilstrekkelig redigeringsmulighet. Det er enighet om at vi kan gå videre med manuskriptet slik det er p.t., men at vi kan utfordre NEL på om de ønsker å gjøre en egen spåkvask av manuskriptet – i.o.m. det skal brukes i NEL-kurset? Styret synes imidlertid ikke at vi skal betale noen for språkvask slik det er nå, noe som dessuten ville ha brukt ytterligere av tiden før manuskriptet – og dermed NEL-kurset - vil kunne publiseres. Det er en fordel å formidle et manuskript gjennom et forlag, men ingen ser det som avgjørende i diskusjonen.

Konklusjon; Styret finner at 07 Medias tilbud skiller seg ut som klart best både mht pris og funksjonalitet. Det avgis stemme og alle styrets tilstedeværende medlemmer stemmer for at vi utarbeider en avtale med 07 Media. Styret ønsker i første omgang en avtale om digital publisering nå, men vil avvente avgjørelse om evt. trykking av papir-bøker til årsmøtet i mars 2020. Siden avtalen uten språkvask og trykking av papirbøker innebærer en begrenset kostnad for foreningen, vurderer vi at avtaleinngåelsen ikke må behandles på årsmøtet.

Følgende momenter bør berøres i avtalen: Avtalens varighet og oppsigelsestid. Eierskap til manuset. Er vi forpliktet til å kjøpe papirbøker? Er det begrensinger på hvor store endringer i manuskriptet vi kan gjøre, og hvor hyppig det kan gjøres? Presisering av hva det betyr at «vi kan gjøre endringer selv»?

Videre plan; Publisering av manuskriptet i februar og ferdigstillelse av NEL-kurset i mars. Karen skriver på vegne av styret i Ntmf til Hans Magnus om våre avgjørelser i dag, og ber ham gå videre med en avklaring av avtale med 07 Media, samt avtaler at styret får utkast til avtalen til gjennomsyn før signering. Styret tar da en rask dialog på dette via mail.  Av etikkgruppens medlemmer (som har arbeidet med etikkurset), fortsetter Hans Magnus, Harald og Sverre i «revideringsgruppen», som vil revidere manuskriptet i de kommende årene. Nina gikk tidligere i år ut av denne gruppen, men Stine Hynne har kommet inn som nytt medlem

  1. Stormøtet i januar: Karen har problemer med å stille den aktuelle dagen. Vi flytter datoen til 27. eller 30. januar. Karen finner ut hvilken dato som passer best for henne. Hun gir tilbakemelding om få dager.

Innhold; Styremøte i forkant og møte med fagutvalget og etikkgruppa i etterkant, som vanlig. Trenger nok mindre tid til styremøte denne gangen.  Sette av mest tid til etikkgruppen og fagutvalget. Vi ønsker å invitere Grete Damberg fra AVD for diskusjon av etikkrådets henvendelse, selv om uttalelse fra juridisk seksjon ikke foreligger. Diskutere mulighet for egen spesialitet trygde- og sosialmedisin. Steinar mener at legene i NAV er vår tids egentlige sosialmedisinere.

Legge ved lenke til strategidokumentet som vi kan lese oss opp på i forkant.

Ad årsmøtet i mars; Annette Windt og Gert Lindtenger kommer til årsmøtekurset fra hhv Nederland og Sverige. Inviterer disse til middagen styret har kvelden før årsmøtet.

  1. Møte i 5. og 6. februar i Trondheim på Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

Satser på å møtes 5. februar kl. 17 på ISM. Karen hører med Anne Lise som bestiller og betaler på Comfort Hotell. Karen/Steinar bestiller spisested. Reise bestiller vi selv.

Forslag til tema: Innskrenking av sykelønnsordningene. Er noe uholdbart ut fra et legeetisk ståsted?

Karen forteller om to ulike forskningsmiljø i Trondheim/NTNU som vi kan møte, og hva de holder på med. Karen sjekker med Solveig Ose om hun kan stille og Steinar Krokstad som forsker på unge og AAP.

Neste møte: Stormøtet 27. eller 30. januar.

Bjørn
referent