Norsk trygdemedisinsk forening

2019

Referat fra styremøte 19.09.19

Tilstede; Anne Lise, Nina, Karen, Steinar, Ingvild, Bjørn.
Forfall: Nils
31. januar 2020

1.Innkalling og referat: Enes om å endre rutinen for referat ved at referatet skrives og sendes ut like etter styremøtet for korreksjoner og innspill. Godkjennes imidlertid ikke før neste styremøte da referatet også legges ved møteinnkallingen.

Møtereferatet fra forrige møte godkjennes.

2.Fagutvalget: Det trengs et nytt medlem. Henning Årnes fra trygderetten (emeritus) foreslås, han har vært interessert tidligere. Nina spør ham.

Årsmøtekurset: Tema for kurset er «innvandring». Karen gjør rede for programmet. Forslag om å supplere programmet med hvordan NAV jobber med denne gruppen.

Forskning: Karen er aktuell på programmet sammen med andre trygdemedisinere som har disputert.

Lars Gåjerød (?) er foreslått av Gert Lindenger for å snakke om den svenske sykelønnsordningen.

Jubileumsforedraget 2020: Hans Magnus.

3.Hjemmesiden. Det er fortsatt Legeforeningen som har kontroll på siden slik at endringer må gå gjennom den. Diskusjon om logo som symboliserer Trygghet. Tar det opp på neste møte fordi et er lettere å se på sammen. Legge inn Særavtalen og profilere Steinars foredrag på hjemmesiden.

4. Aktuelle høringer: Mange høringer som alle må følge med på. Ingvild har vært aktiv i den sammenhengen. Aktuell høring; Policydokumentet på Helseområdet fra Akademikerne. Den forrige er fra 2013. Motivet er å oppdatere dette dokumentet. Det er fem hovedpunkt hvorav flere punkter kan være aktuelle for oss å uttale oss om. Arbeid og Helse foreslås som heading på vår uttalelse. Vise til Folkehelsemeldingen og formuleringer der. Frist 22. okt. Drøftes på neste møte. Alle ser på dette og har vi kommentarer så sendere vi det til alle innen 10. okt.

Ingvild lager et fellesområde på Legeforeningens nettsider. Der kan bl.a. høringsuttalelser lagres.

5. Henvendelse fra rådet for legeetikk; Argumentasjon for at våre uttalelser som rådgivende leger ikke er å anse som legeerklæring og derfor ikke skal omfattes av det aktuelle punktet i Legeforeningens etiske regler. For oss er det naturlig å henvise til bl.a. EUMASSs etiske regler.

I vårt foreløpige svar til etisk råd velger vi å være litt tilbakeholden med å komme med en bastant uttalelse, men arbeide for å involvere arbeidsgiver i problemstillingen. Det er grunn til å tro at problemstillingene vil reise juridiske spørsmål som må avklares. Det vil vi formidle til Etisk råd.

Karen ringer leder Svein Årseth og diskuterer saken forut for et evt. møte primo desember. Nina sender mailvekslingen vi har hatt med Rådet for Legeetikk v/ Aarseth videre til Grete Damberg, Sjefslege i NAV - og oppfordrer NAV til å kontakte Rådet for Legeetikk ang denne saken. Det hadde vært ønskelig at NAV (som arbeidsgiver for de rådgivende legene i NAV) bruker sin juridiske kompetanse og uttaler seg om saken på vegne av NAV. Nina foreslår også dette som tema for diskusjon på kommende KROL-møte i NAV.

6.Etikkurset: Hans Magnus har sendt manuskriptet for NEL-kurset på en slags høring blant kolleger. Han har vært i kontakt med Fagbokforlaget for utgivelse, som e-bok, men også med tanke på at det kanskje kan bli (ca 200 eks) av en trykket bok. Forlaget lurer visstnok på om den også kan selges som fysisk lærebok, og om den er egnet for det i forhold til læringsmål i medisinerutdanningen. Rettighetene diskuteres. Saken diskuteres litt frem og tilbake. Vi faller ned på at Steinar kontakter Nils (som ikke er med på dagens styremøte) og at de to diskuterer hvorvidt de tror boken vil kunne være egnet for medisinstudenter, samt hva de tenker om markedet ved evt. å publisere den også i papirformat. En av de to skriver til Hans Magnus om sine vurderinger. Nina skriver til Hans Magnus og ber om at han uansett innhenter anbud fra Forlage på begge alternativer (både hva det vil koste å publisere bare som e-bok – og hva det vil koste å publisere som e-bok + papir utgave). Når vi har oversikt over pris på de ulike alternativene, drøfter styret på nytt.

7. AAP i media og henvendelser til foreningen. Senterpartiets stortingsgruppe inviterte Ntmf til møte om AAP ordningen i august. Møtet ble imidlertid avlyst. De skal komme tilbake til saken. Diskusjon om hvordan vår uttalelse om AAP ordningen for et par år tilbake kan ha innvirket på de endringene som ble gjennomført.

Vi ønsker å sette av tid til at styret kan diskutere hvilken innstilling(er) vi har til «innskjerping» av hvordan sykdomsvilkåret blir håndtert (både på AAP og sykepenger) – og om hvilken effekt vi ser at endringene i AAP-lovverket av 01.01.18 har hatt for brukere. Vi blir enige om å få til en 2-dagers samling for styret – fortrinnsvis i februar for dette formål, samt at vi da også inviterer inn fagutvalget og etikkgruppen til deler av diskusjonen. Bør en slik samling foregå i Trondheim eller i Oslo? Vi tar dette opp igjen på neste styremøte 15.10.

Neste styremøte: Vi ble enige om at neste styremøte 15.10. starter kl. 19 (i alle fall tentativt – kan endres til senest kl. 20 dersom Karen får problemer med å rekke kl 19.

Bjørn