Norsk trygdemedisinsk forening

2019

Referat fra styremøte i Norsk trygdemedisinsk forening 15.10.19

Tilstede: Nina, Karen, Ingvild, Anne Lise, Nils, Steinar, Bjørn.
31. januar 2020

1: Innkalling og referat.

Godkjennes.

2: Rådet for legeetikk.

Grete Damberg har tatt kontakt med Rådet for legeetikk. Hun vil orientere oss om hvordan saken går videre. Karen tar kontakt med Årseth i etterkant av vårt styremøte og etter at hun har snakket med Grete. Viktig at det er NAV og ikke Ntmf som driver denne prosessen opp mot Rådet for legeetikk.

3: Etikkurset og bokprosjekt.

Universitetsforlaget kan virke mest attraktivt med åpen e-bok og «print on demand». Løpende oppdateringer som er synkronisert med eventuelle trykkede utgaver. Pris ca. 150 000 kr.

Manuskriptet kan også publiseres på f eks Media 07 som er en plattform Legeforeningen ofte bruker.

Steinar argumenterer for at det det velges en løsning som ivaretar høy kvalitet på teksten. NEL sin bruk av teksten er uavhengig av tekstens format. Det foreslås at Karen, som foreningens formann, skriver forord til teksten siden Ntmf står bak boken. Diskusjon om hvilken løsning som bør velges. Muligheten for å kunne bestille en ordentlig, trykket bok fremheves. Styret ser det som riktig å kunne bruke en del av foreningens penger på denne oppgaven.

Sjekker hva vi må betale for en bokutgave i papir, men vi ønsker ikke betale mer enn 250-300 pr bok. Vi ser for oss ca. 200 bøker. Undersøker om NAV er interessert i å kjøpe en andel bøker.

Styret ser det som nødvendig å ta det opp som sak på årsmøtet, styrets plan om å bruke en betydelig del av foreningens midler på bokprosjektet. Det vil dessverre forsinke oppstarten av NEL kurset siden kurset er avhengig av manuskriptet. Eventuelt kan NEL kjøre en pilot mot en lukket gruppe i tiden før årsmøtet, slik at NEL får fortsatt sitt arbeid og kvalitetssikret kurset.

Nina melder tilbake til Hans Magnus det som kom ut av drøftingene i dagens styremøte. Hans Magnus fortsetter å sjekke ut detaljer vedr. de ulike alternativene. Etikk-gruppa skal ha et møte 23. oktober, der de skal diskuterer alternativene og komme med en anbefaling til styret i Ntmf. Saken tas dermed opp igjen på neste styremøte.

4: EUMASS kurs i Paris.

Karen var der og forteller. Hun venter på å få tilsendt Powerpoints fra kurset som vi kan legge på hjemmesiden. Det er kommet begrepsliste/ordbok (Babylon) for begrepene om brukes i dette aktuelle fagfeltet. Det er kommet etiske retningslinjer. Arbeidsgruppen tar nå tak i AI (kunstig intelligens) som er på veg inn. Søren er med i gruppe for funksjonsvurderinger. Amerikansk system for funksjonsvurdering oversettes til flere språk. Tegn til at man etter hvert går bort fra funksjonsvurderinger og mer over på arbeidsevnevurderinger.

5: Fagutvalget.

Nytt medlem har takket ja og Ole er orientert. Programmet for marskurset er klart.

6: Hjemmesiden.

Vurderer nytt bilde til nettsiden. Kommer heller ikke i dag fram til nytt forslag.

7: Medlemskontakt.

Ingen nye saker fra medlemmene.

8: Forskningsnytt.

Karen har fått aksept for å forsvare sin PhD avhandling 27 nov 2019. Ellers intet nytt.

9: AAP

Feltet blir mer og mer aktuelt og vi bør ha en diskusjon og forberede oss på emnet. Det planlegges en 2-dagers samling for styret, der AAP-ordningen kan diskuteres mer gjennomgående, men også forhold rundt sykdomsvilkåret og rundt rådgivende leges rolle / etikk o.a.

10: Eventuelt

Ingen saker

Neste møte; Videomøte mandag 9. des kl. 16 til 18. Tema; møtet vi skal ha februar.

Møte i Trondheim 5. og 6. februar. Karen inviterer oss i januar slik at vi får bestilt reise og hotell.

«Stormøte» 21. januar.

 

Bjørn