Norsk trygdemedisinsk forening

2019

Referat fra Styremøte i Norsk trygdemedisinsk forening 19.03.19

Sted: Olavsgaard Hotell (i tilknytning til Årsmøtekurset). Tilstede:
Fra styret: Steinar, Anne Lise, Nils, Ingvild og Nina. Fra Etikk-gruppa: Hans Magnus og Harald. Gjest: Gert Lindenger. Forfall: Karen og Bjørn
 1. Godkjenning av referat fra siste styremøte
 2. Planlegging av gjennomføring Årsmøte 20.03.19 - og etterfølgende årsmøtemiddag

Oppgavefordeling Årsmøtet:

Før årsmøtet starter gjennomføres «Trygdemedisinsk jubileumsforedrag» av Steinar Westin kl. 16.00 – 16.45. Bjørn har organisert noen som kommer og filmer foredraget.

Kl. 17 – 18 gjennomføres selve årsmøtet:

 • Nina leder årsmøtet og går gjennom årsberetningen. Hilser fra syk Karen.
 • Nils orienterer om Fagstipendet
 • Ole orienterer fra Fagutvalget
 • Hans Magnus og Harald orienterer om status NEL-kurset i trygdemedisinsk etikk, faglighet og erklæringsskriving
 • Nina og Anne Lise legger sammen frem årsregnskap og budsjett for kommende styreår. Nina har med pc og viser frem de aktuelle dokumenter underveis.
 • Sverre er referent og Nina ordner med 2 vitner til å underskrive referatet + et medlem som teller.
 • Valgkomiteen v/ Harald ansvarlig for gjennomføringen av valg til styret (Karen og Bjørn på gjenvalg til styret. Ole på gjenvalg til Fagutvalget).
 • Nina oppfordrer medlemmene til å engasjere seg i oppgaver man tenker Ntmf bør drive med – og medlemmene ønskes velkommen til å melde interesse ved ønske om
  å tre inn i styret Ntmf.
 • Gi info om neste EUMASS kongress 2020 med dato (og gjøre oppmerksom på at datoene som står i Årsberetningen sendt ut er feil). Ingvild vil sørge for at en ny versjon av årsberetningen (med riktige datoer) legges ut på nettsiden + huske på å sende ut mail til alle medlemmene med riktig dato når første invitasjon kommer  (holde kontakt med Karen om dette)
 • Vår gjest Gjert Lindenger får litt tid til å informere om legenes situasjon i Forsakringskassan i Sverige p.t. – samt om oppstart av søsterorganisasjon i Sverige (Gert er leder). Han sier også litt om ønsket om et nordisk faglig samarbeid innen trygdemedisin / «Social security medicine».


Oppgavefordeling Årsmøtemiddagen:

Middagen starter kl. 19.30 – det spanderes en velkomstdrink på alle. Øvrig drikke må hver enkelt kursdeltager betale for selv (Nina info om dette). Underholdning kl. 21 (organisert av  Marit i Fagutvalget) – mellom hovedrett og dessert (Nina informerer hovmester).
Nina er toastmaster:

- ønsker velkommen – et spesielt velkommen til vår svenske gjest, Gert Lindenger
- takker Fagutvalget for organisering og gjennomføring av kurset
- takker Steinar Westin for jubileumsforedraget
- hilse så mye fra syk Karen. Nina har hatt telefonsamtale med Karen, og vil formidle noen ord fra henne (Karens tale)
- «Takk for maten-tale» av Gert Lindenger

3. Dialog med vår søsterorganisasjon i Sverige v/ Gert Lindenger (fortsetter på styremøtet  21.03.19)

4. NEL-kurset i trygdemedisinsk etikk:
- Status på arbeidet med NEL-kurset v/ Harald og Hans Magnus
- Godkjenne avtale NEL: Harald orienterer om avtalen. Den sendes ut på mail til alle styremedlemmene for gjennomlesning og godkjenning.
- Styret blir av etikk-gruppa bedt om å spørre et av medlemmene om å tre inn som nytt medlem til «Oppdateringsgruppen» for kurset. Hans Magnus foreslår Stine Hynne, og styret er enig i dette valget. Nina vil spørre Stine om hun kan tenke seg oppgaven.
«Oppdateringsgruppen» til NEL-kurset vil møtes 1 – 2 ggr. per år, og består i 4 år fremover. Oppstart ca. høsten 2019.
- Etikk-gruppa ønsker også at styret oppnevner et slags «råd» for NEL-kurset, som vil ha i oppgave å følge med og gi «Oppdateringsgruppen» beskjed dersom man ser noe som bør
oppdateres / endres av kursinnholdet i NEL-kurset, bl.a. regelverksendringer eller annet. Etikk-gruppa foreslår Ragnhild og Njål til denne oppgaven + at styret kanskje utpeker 1 – 2
stk. til? Vi må diskutere dette på styremøtet i juni, da også Karen er tilstede. Hans Magnus orienterer om at Grete Damberg også har sagt seg villig til å forsøke å informere «oppdateringsgruppen» for NEL-kurset ved aktuelle regelverksendringer.

5. Neste styremøte: 21.03.19 kl. 08.00 med konstituering av nytt styre.

Referent: Nina