Norsk trygdemedisinsk forening

2019

Referat fra Styremøte i Norsk trygdemedisinsk forening 21.03.19

Sted: Olavsgaard Hotell (i anslutning til Vårkurset). Tilstede: Nils, Steinar, Anne Lise, Ingvild og Nina + vår gjest Gert Lindenger (leder av vår svenske søsterorganisasjon)
Forfall: Karen og Bjørn.
4. juli 2019
 1. Godkjenne referat fra siste styremøte 19.03.19
  Nina sender dette ut til alle i etterkant. Vil dermed først bli godkjent på neste
  ordinære styremøte
 2. Konstituere det nye styret i Ntmf:
  Ingen nye medlemmer. Karen og Bjørn ble gjenvalgt for 2 år. Ved forrige styremøtet ble styret enig om et bytte på intern organisering: Bjørn ønsket å fratre nestlederrollen. Nina tar over som nestleder og Bjørn blir vanlig styremedlem (trår i kraft nå ved Årsmøtet. Årsmøtet ble orientert om endringen).

Styret ser nå slik ut:

Styret:
Karen Walseth Hara (leder) (2019 - 2021)
Nina Thunold Reime (nestleder) (2018 – 2020)
Bjørn Berge Hansen (2019 – 2021)
Anne Lise Bangstad (kasserer) (2018-2020)
Steinar Westin (2018-2020)

Varamedlemmer:

Nils Fleten (2018-2020)
Ingvild Damskog (2018-2020)

Foreslått oppgavefordeling internt i styret:

 • Karen: Leder, kontakt mot Eumass + kontakt mot nasjonalt, kontakt med Norsam, samfunnsmedisinsk møter i regi av universitetene.
 • Nina: Nestleder, medlemskontakt, moderator av Ntmf sin Facebook-side, kontaktperson mot arbeidsgruppen trygdemedisinsk etikk.
 • Bjørn: Ikke lenger nestleder, men fortsetter med «sekretær»-delen; dvs. tar i mot innspill til agenda styremøter, sender ut innkalling styremøter og referater etter styremøter. Holder kontakt med Harald Elvsåshagen i ref.gruppe i trygdemedisin
 • Anne Lise: Kasserer
 • Ingvild: Webredaktør
 • Nils: Kontakt mot fagutvalget og koordinator av fagstipendet
 • Steinar:

3. MØTEPLAN Styreåret 2019/20:

1. Konstitueringsmøtet i dag 21.03.19
2. Juni: videokonferanse 5. eller 6. juni. Vi tar en mailrunde på nøyaktig dato.I og med Karen ikke er til stede i dag, planlegges de resterende styremøtene ut året på neste møte i juni.

Tentativt:
3. September?
4. Oktober: Et møte i forbindelse med fagnettverkssamling alle ROL
(Gardermoen 16. – 17.10.19) – f.eks. kvelden før, altså 15.10.19?
5. Desember: videokonferanse. Alternativ: I tilslutning til
trygdeforskningsseminaret.
6. Februar: Ntmf fagutviklingsdag ved Legens Hus for alle med foreningsverv
7. Mars: premøte før årsmøtekurset

4. Samarbeid med vår søsterorganisasjon i Sverige + nordisk samarbeid trygdemedisin / «Social security medicine»

- Ntmf ønsker et faglig samarbeid med vår svenske søsterorganisasjon og også å inngå i et nordisk samarbeid.
- Ntmf fortsetter å invitere Gert (+ evt. hans vara) til det utvidede styremøtet Ntmf  og fagutvalget + arbeidsgrupper har i februar.
- Gert vil sondere interessen for et nordisk samarbeid blant våre kollegaer i de andre nordiske landene
- Gert informerer om sine tanker om å arrangere workshop i Gøteborg med noen utvalgte representanter fra hvert av de nordiske landene. Han vil holde kontakt med Ntmf i det videre.
- Styret i Ntmf vil foreslå for fagutvalget å invitere en nordisk kollega til å holde et av innleggene ved marskurset

5. Innspill til Ntmf sitt fagutvalg:

Karen har i forkant av møtet informert Nina om noen punkter hun ønsker vi skal spille inn til Fagutvalget (se under). Orienterer om dette, men vi tar dette opp igjen på neste ordinære styremøte (der også Karen er tilstede):

 • Styret ønsker å foreslå for Fagutvalget at man henter inn en nordisk kollega innenfor trygdemedisin / «Social security medicine» til å holde innlegg ved Vårkurset.
 • Vinneren av fagstipendet 2018 inviteres for å holde foredrag på Vårkurset 2019 (dette er Fagutvalget allerede informert om).
 • Karen ønsker å foreslå for Fagutvalget at man spør om en kollega fra NOSF kan tenke seg å holde et innlegg på Vårkurset.
 • Karen ønsker at styret spiller inn til Fagutvalget et ønske om en mer forskningsbasert profil på Vårkurset (m/ presentasjon av forskningspostere etc.).


Referent: Nina