Norsk trygdemedisinsk forening

2019

Referat fra styremøte i Norsk trygdemedisinsk forening 13.06.19 kl. 15.30 – 17.45.

Videomøte. Tilstede: Karen, Nina, Nils (sak 1), Steinar, Ingvild, Bjørn (fom sak 2) og Anne Lise. Georg Espolin Johnson deltok under sak 2.

Sak 1:

Fagstipendet:

Nils informerer om at det er kommet 1 søknad til Fagstipendet 2019. Hans Magnus Solli søker om midler til oversetting til engelsk av fagartikkel ved NEL-kurset i Trygdemedisinsk faglighet og etikk.
Vedtak: Styret gir sin tilslutning til dette gitt at Fagutvalgets innstilling er positiv.

Sak 2:

Innspill til Ntmf fra Georg angående NOU 2019:7 – Sysselsettingsutredningen:

Georg innleder. Ekspertgruppen bak rapporten har ikke helsefaglig kompetanse til tross for at helserelatert uførhet er et sentralt tema. Georg har forfattet en betenkning som er lagt fram for styret, og han har anmodet Ntmf om å vurdere om denne innvendingen skal bekjentgjøres.

Det drøftes hvordan Ntmf skal agere ift denne NOU’en –Sysselsettingsutredningen, men også mer generelt i forhold til at helsefaglig kompetanse ikke tas med.

Vedtak:

  1. Steinar forfatter et brev og vedlegger Georgs forarbeid/ bekymringsmelding. Sendes til Dnlf ved Marit Hermansen med kopi til Norsk forening for allmennmedisin (NFA) ved Petter Brelin og Allmennlegeforeningen (AF) ved Tom Ole Øren.
  2. Karen oppretter kontakt med Håkon Lund og Torgeir Hernes i Fagrådet for Arbeid og Helse. Styret takker Georg for innspillet.

Sak 3:

Hjemmesiden:

Ingvild opplyser at hun fremdeles må gå via Dnlf for å få utført endringer på hjemmesida.

Hva skal med under de ulike fanene?

«Aktuelt»:
Her tas innlegget om Trygdeforskningsseminaret 2018 vekk, og sak om Guri Aarseth Ph.D legges inn.

«Fremhevede saker»:
Hva kommer inn her? F.eks Stein Nilsens Ph.D er aktuell.

«Fagstoff»:
Karen foreslår at bare Ph.D legges under denne fanen. Senere vurdere hva som i tillegg skal komme her.

Forslag fra Karen og Nina om «Arbeid og helse» som egen fane.

Lenke til Særavtalen:

Bjørn informerer at det er kommet ny særavtale, men den er ikke signert enda. Vil ha varighet 5 år. Legges inn på siden når den er signert.

Opptaket fra Steinars årsmøteforedrag 2019:

Bjørn har dette, stort format. Sender en kopi på minnepinne til Steinar.

Hvordan kan filmene fra årsmøteforedragene publiseres?

«Om oss»:
Bildene av den enkelte fra «Min profil» blir ikke automatisk overført til denne siden?

Bilde:
Ingvild sender på nytt e-post vedlagt aktuelle bilder. Vi ser på disse. Avstemming på neste møte.

Sak 4. Referater fra styremøter 19.03. og 21.03.19.

Vedtak: Godkjennes.

Gjenstående saker:

a) Nytt medlem til Etikkgruppa.
Nina har gått ut. Forslag fra Etikkgruppa: Stine Hynne. Hun har bakgrunn som tidligere fastlege, nå ROL. Hun har sagt ja. Styret godkjenner. Det er ønskelig med flere medlemmer i et «Råd for NEL-kurset/Oppdateringsgruppe» med oppgave å følge med på endringer i aktuelle regelverk.

Forslag: Ragnhild Jordet og Njål Flem Meland. Grete Damberg har også sagt seg villig til å «tipse» ved regelverk-endringer. Styret er enig i forslagene. Etikkgruppa bes utforme oppdraget. Styret kan sende det videre.

b) Henvendelse fra Rådet for legeetikk ved Årset.
Bakgrunn i saker med forsikringsleger og ROL. Ønsker å se på om etikkreglene er tilfredsstillende. Karen har sendt over rolledokumentet for ROL. Grete Damberg er også invitert i korrespondansen, ikke sett at det er svart ut. Nina har deltatt. Det er oppfordret til samarbeid. Ntmf kan være sparringspartner, f.eks avholde styremøter på Legenes Hus for samtidig møte aktuelle samarbeidspartnere. Ikke besvart fra Rådet for legeetikk, men de har
helt nylig hatt møte. Kan være aktuelt å sende over korrespondansen til styret for orientering.

c) NEL-kurset –status:
Karen orienterer om at avtalen med NHI er signert og sendt i posten.

d) Innspill til Fagutvalget:

  1. Ønske om nordisk kollega som foredragsholder på årsmøtekurset 2020, jfr Ntmf har forpliktet seg til nordisk samarbeid med trygdemedisinere. Karen tar telefonkontakt med Ole med forslag: Kontakte Gert Lindenger, la det være opp til han å finne en svensk kollega, må godkjennes av Fagutvalget. Forslag fra Bjørn på tema: sykepengeordningen i Sverige, nyansert om fordeler/ulemper, sammenligne med
    den norske.
  2. Det er avtalt at Guri Aarset holder innlegg på Årsmøtekurset 2020 fra sin Ph.D.
  3. Fagutvalget kan gå i dialog med Hans Magnus Solli om han vil presentere noe.
  4. Postere?

Forslag fra styret til Fagutvalget: Mulighet for postere? Evt bak i lokalet/evt i garderoben ved kurslokalet? Evt invitere til Poster-konkurranse? Kr. 5.000 for beste presentasjon? Karen snakker med Ole i Fagutvalget om disse forslagene.

Sak 5. «Behandleravtale»/GDPR:
Handler om at Ntmf kan/hvordan bruke(r) Dnlf`’s registre og hvordan vi oppbevarer opplysninger om medlemmer/kursdeltakere. Karen og Nina tar dette videre med Dnlf.

Sak 6: Møteplan:
Videomøte torsdag 19.september kl 15.30 – 17.30. Styremøte kvelden før ROL-samling på Gardermoen; dvs tirsdag 15.oktober.

Diverse:
Karen sjekker med Håkon/Torgeir når Fagrådet for Arbeid og Helse har neste møte, deler med resten av styret. Ntmf ønsker gi innspill til og være samarbeidspartner når det gjelder innholdet i Arbeid og
Helse-satsningen. Hva tenker Ntmf? Hvordan kan vi bidra inn i den nasjonale satsningen?

Forslag fra Nina: Utarbeide verktøy for funksjonsvurdering som kunne være nyttig for fastlegene.

Foredrag på ROL fagnettverksamling i oktober 2019: Nina spiller inn til Agneta forslag om Steinar, tema: Overdiagnostikk.

Referent: Anne Lise