Referat fra styremøte 11.01.22

Deltagere: Karen Walseth Hara, Steinar Westin, Nina Thunold Reime, Ingvild Damskog, Stephane Christopher Mukkaden, og Nils Fleten (referent) Fravær: Ali, Shabrin

Kl 18.00-19.00 deltok Kjartan Olafsson og Marte Kvittum Tangen fra NFA

Saksliste:

 

1.      Innkalling og referat

Innkalling og referat godkjent

 

2.      Gjennomgang av agenda til møtet med NFA kl. 18.00 (se pkt. 6)

Det var enighet om å konsentrere seg om fire punkt i samarbeidsmøte med NFA:

a)      Mulige samarbeid ved kurs

b)      Fastlegekrisa

c)      Riksrevisjon og offentlig utvalg som vurderer klage og ankeorganisering i NAV

d)      Legeerklæring og utsetting av ny dialogplattform mellom NAV og leger for utveksling helseopplysninger.

 

3.      Vurdere om «stormøtet» 8. februar kan gjennomføres eller må utsettes

Det var semje om å utsette «stormøtet» ut fra prognoser om økende smittetrykk utover i januar. Foreløpig plan i begynnelsen av april.

Møtet den 8. februar erstattes av et digitalt styremøte der Hans Magnus fra etikkgruppa og Ole fra fagutvalget inviteres med andre halvdel.

Nina ordner innkalling på teams 8.02.22 kl 09.00-11.30.

 

4.      Legge plan for forberedelser til årsmøtet 23. mars 2022

Karen kontakter Ole for avklaring mulighet for utsetting avbestillingsfristen på Olavsgård.

Forventer at vi kan ta endelig stilling til om vi går for gjennomføring av stormøtet som planlagt den 23.-24. mars 2022.

Nærmere planlegging utsettes til 08.02.22.  

 

5.      Eventuelt

Ingen saker meldt

 

6.      Møte med NFA kl. 18.00 – 19.00

Kjartan Olafsson og Marte Kvittum Tangen fra NFA deltok i styremøtet den siste timen (kl. 18 – 19).

-          A) Samarbeid om kurs

-          Det ble nevnt en rekke eksempler på samarbeid rundt kurs med lokale legeforeninger. Ingvild sender møtedeltagerne lenke til programmet i årets (2021) kurs i Innlandet.

-          Kjartan påpeker en utfordring er at de når relativt få og kanskje de som «trenger de minst». Vi kunne nå breiere og flere der trygdemedisinske tema tas inn i andre kurs som grunnkurs. Case drøftinger er vanligvis et godt utgangspunkt.

-          Nett kurs og webinarer har et potensiale, og Marte holdt fram SKIL kurset som har hatt god deltagelse, og foreløpige tall fra evalueringsforskning kan tale for at dette kan påvirke legers sykmeldingspraksis. Resultata ennå ikke publisert.

-          Deltagelse i fylkenes kursutvalg og ved å sende forslag til legeforeningen sentralt om aktuelle tema vil også kunne bidra til økt kursaktivitet.

-           

-          B) Fastlegekrisen og dens betydning for samarbeidet med NAV.

-          NAV merker godt at tilgang til fastleger er redusert. NFA er tydelig på at dette må løses med færre pasienter per fastlege og ikke med utsetting av arbeid med faglig medisinsk plan ved sykmelding, aap og uføretrygd til andre. Hensiktsmessig bidrag relatert til velferdsytelser vurderes meningsfull, i motsetning til økende krav om erklæringer opp mot enhver avbestilling av reise, timer eller skolefravær. NFA støtter prioriteringen av velferdsytelsene og deler uroen for utsetting av ny dialogplattform med NAV (punkt D)
  

-          C) Riksrevisjonens rapport og utvalgsarbeid av NAVS klage og anke organisering.  Riksrevisjonens rapport konkluderer med at for lav kapasitet på trygdemedisinsk kompetanse i NAV har bidratt til særlig lang saksbehandlingstid i helserelaterte klage og ankesaker.

-          Kjartan påpekte betydningen av at det lages gode behandlingsplaner i oppfølgingen og særlig ved aap slik at en unngår administrative konklusjoner at hensiktsmessig behandling ikke er forsøkt etter fire års sykmelding. Arbeid med kunnskapsbank i samarbeid med fagmiljøene, vil kunne sikre økt forutsigbarhet av hva som forventes gjort i en tidlig fase. Utvikling av sykmelder veilederen kan være et eksempel på hvordan arbeidet mot klarere definerte løp i AAP perioden kan organiseres.

-          For CFS/ME er arbeidet mot en faglig anbefaling i gang i et tverrfaglig utvalg der Karen er med.

-          NFA v/ Kjartan Olafsson og Ntmf v/ Harald Elvsåshagen og Nina Thunold Reime var 16.12.21 som representanter for Legeforeningen invitert for å dele våre synspunkter med et offentlig utvalg satt ned for å foreta en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Trygderetten. Kjartan og Nina orienterte kort fra møtet. Kjartan mener utvalget tok med betydningen av bedre og omforente behandlings løp, og a dette vil kunne redusere ankene.   

        

-          D) Plattform for digital utveksling av helseopplysninger
Arbeidet med en ny plattform for digital utveksling av helseopplysninger​ og «ny legeerklæring» er satt på vent.

-          NFA og Ntmf deler bekymringen rundt denne utsettinga der utfordringene både i fastlege ordningen og NAVS klage og ankebehandling tilsier behov for mer målrettet innhenting av helseopplysninger.

-          Ntmf utarbeider forslag til en felles uttalelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet om bekymringer og uheldige konsekvenser av at arbeidet er satt på vent, i neste styremøte 8. februar.  

 

Tromsø 12.01.22

Nils Fleten

Referent