Oppsummerte styrereferat 2022

Oppsummerte styrereferat 2022

Oppsummerte referat styremøter i 2022 


05.04.22 
Konstituering av nytt styre, fordeling av oppgaver. 
Den 23.mai blir det et heldags fagmøte arrangert på Legenes Hus i Oslo. 
Det digitalt fagmøte i trygdemedisinsk fagetikk, fikk gode tilbakemeldinger. Det er planlagt 2 møter i året og neste tema er CSF/ME. Det er Ingvild, Hans-Magnus og Shabrin som er involvert i arbeidet. 


Orientering om Eumass (europeisk trygde- og forsikringsmedisinsk forening). Karen er hovedkontakt i Norge og er med i Eumass rådet hvor Ingvild er vara. De møtes 3 g pr år. Eumass kongressen arrangeres hvert 2 år. Neste er i Strassburg i 2023. Kongressen var i Norge i 2004. NAV er ikke med i Eumass.  Eumass ønsker å gå mer aktivt inn i fagetikk. 


Den 10-11 juni skal rådet møtes i Trondheim, NAV og NTNU samarbeider om arrangementet. Karen og Ingvild deltar fra foreningen. I tillegg deltar Søren Brage og Hans-Magnus Solli. 
Samarbeid med universiteter ang undervisning av studenter. Karen har hatt ansvar for dette nå i vår. Nils er på vei ut/pensjonist. Det er også et bytte av aktører i Oslo.  Dette arbeidet må følges opp videre. 
Det er et ønske om å øke oppmerksomhet rundt fagstipendet til Ntmf. Det er få søkere. 
 
23.05.22 


Eumass rådet vil møtes i Trondheim 10-11 juni. Representanter fra NAV, NTNU og Direktoratet deltar. Det er en dialog om vi skal invitere Norsam til samarbeid. 
Vurdering om en skal gå inn for et Trygdemedisinsk kompetanseområdet.  Ønske om en felles plattform for leger i NAV og andre leger som arbeider innen trygdemedisin og forsikringsmedisin. Det kan kanskje gjøre fagfeltet mer interessant. Vil få et foredrag om dette på fagmøte fra legeforeningen. 
Diskusjon om trygdemedisin som eget kompetanseområdet vs etterutdanning av trygdemedisin. 
Samarbeid med NAV (AV-direktoratet) sin kompetanseplan for rådgivende leger. 
Samarbeid med NFA angående kontakt med fastleger. 
Bedre samkjøring av kurs med NAV. Bygge på det som allerede foreligger. 
 
24.08.22 
Styret går gjennom en høring angående pakkeforløp for smertetilstander. Viktig at NAV og helse integreres, mangel på samhandling er en utfordring og det er ønskelig at NAV kommer tidlig inn. 
Workshop i forbindelse med Karens prosjekt om langvarige sammensatte smertetilstander den 28.10.22. Intervensjonsprosjekt ved NAV Trøndelag og NTNU.  Behov for retningslinjer.   

Angående fagstipendet til Ntmf: 
Vi har behov for en mal/skjema for søknad til fagstipend, hvor statutter for fagutviklingsfondet er belyst i et forenklet søknadsskjema.  Det må inneholde en prosjektbeskrivelse og hvordan prosjektet kan bidra inn i den trygdemedisinske stillingen til søkeren. Resultater fra prosjektet bør presentert på neste årsmøtekurs. 
Malen bør også inneholde innstilling fra fagutvalget med begrunnelse og sluttvurdering fra styret. I tillegg må det skisseres hvordan utbetaling skal foregå. 
Trygdemedisinsk forskningsseminar avholdes 1-2 desember-22. 
Fagetikk: hvem viderefører dette arbeidet etter 2023, seminar i forskningsetikk, oppdatering av kurs og bok.    
 
26.10.22 (Astrid) 
Orientering av EUMASS-kongressen i september. Frist for å sende inn abstracts er 10. januar. Vi har kontakt med en finsk og en nederlandsk kollega. Disse to inviteres til årsmøtekurset vårt i mars. Nordisk samarbeid er foreslått. Vi ser to typer spin off; Hvordan man kartlegger funksjon og kategorisering av senplager etter covid-19.  
Diskusjon av kompetanseplan for rådgivende leger og et strukturert etterutdanningsopplegg i trygdemedisin. Dette tas til neste styremøte. Ingvild og Astrid er interessert i år engasjere seg her. 
Diskusjon om hvem som kan forespørres for å holde årsmøteforedraget 2023. 
Del av fagstipendet er utbetalt.  
 
05.12.22 (Astrid) 
Diskusjon rundt samarbeid med direktoratet om kompetanseplan ROL, som direktoratet holder på å lage versus strukturert etterutdanningsplan i trygdemedisin, som Ntmf har planer om. Ntmf kan også samarbeide med naboland og akademia (universitetene som har medisinutdanning) og andre profesjoner som har helsefokus.  
Direktoratet ved sjeflege Marit Hermansen og overlege Trude Bakke deltok i del II av møtet. Trude presenterte arbeidet med kompetanseplan ROL. Koordineringsenheten for den rådgivende legetjenesten i NAV besluttet i mai-22 at direktoratet lager et grunnlagsdokument. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2024.  
Trude orienterte også om utdanning i samfunnsmedisin. Det ble i august -22 forankret i felles ledermøte i direktoratet, at leger i NAV skal kunne ta spesialitetsutdannelsen i samfunnsmedisin. Per i dag har NAV 13 leger med denne spesialiteten, og syv er under utdanning.  
Påfølgende diskusjon. 


Det er enighet om at direktoratet og Ntmf bør holde hverandre orientert og involvert i arbeidene for henholdsvis kompetanseplan ROL og strukturert etterutdanning i trygdemedisin, ikke minst fordi vi ikke må gjøre ting dobbelt. Noe vil vi ha felles ansvar for, og noe kan vi utvikle hver for oss. Ntmf ønsker å lage en strukturert etterutdanning i trygdemedisin for leger som favner bredere enn leger i NAV, en etterutdanningsplan som også kan være aktuelt for fastleger, kanskje også for leger innen fysikalsk medisin, arbeidsmedisin og psykiatri. Ntmf ser muligheten for pedagogisk trygdemedisinsk utdanning på tvers av universitetene, eventuelt trekke veksler på RETHOS, - helse og fagutdanning, mest vedr medisinutdanningen, men også med andre profesjoner, tverrprofesjonell utdanning. 

 
Diskusjon rundt kurs i sakkyndighetsarbeid. Læringsmålene der er ute på høring, et kurs som direktoratet har vært involvert i. Sakkyndighetsarbeid om spesialisterklæringer; Direktoratet har interesse av at Ntmf også ser på dette.