Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

LIS1 (tidligere turnustjenesten)

Q&A LIS1 Helse Midt-Norge

8. februar 2021

Deltakere

Ole Kristian Forstrønen Thu: Foretakstillitsvalg for Ylf Helse Nord-Trøndelag
Tobias Iveland: Foretakstillitsvalg for Ylf ved St. Olavs Hospital

Ordstyrer: Olivia Høegh-Omdal Paulsen, Nmf Trondheim
Referent: Urd Svennevig, Nmf Trondheim

Møtet var åpent for alle interesserte.

Referat:
Takk til Ole Kristian Forstrønen Thu og Tobias Iveland for gode presentasjoner og svar på spørsmål rundt LIS1 i Helse Midt-Norge. 
 
Ole Kristian Forstrønen Thu er foretakstillitsvalgt for Ylf ved Helse Nord-Trøndelag, og spesialist i anestesi ved Levanger Sykehus. 
 
Helse Nord-Trøndelag har to sykehus: et i Levanger og et i Namsos. Totalt er det 3.600 ansatte i HNT og det omfatter 20 kommuner. Namsos har 35.000 pasienter, 101 sengeplasser og tilbyr 8 LIS1-stillinger. Levanger har 100.000 pasienter, 207 sengeplasser og tilbyr 12 LIS1-stillinger. Både i Namsos og Levanger tilbyr de tredelt LIS1, hvor man i tillegg til indremedisin og kirurgi kan velge psykiatri. Ole Kristian forteller at gode grunner til å søke LIS1 ved HNT er god rekruttering, lav turnover og god faglig kvalitet med rom for mye deltakelse. Det er også et miljø der fokus på godt personell og ledelse, familieliv og et helhetlig pasientforløp står i fokus. 
 
LIS1 prosessen i HNT foregår slik at de får inn rundt 1000 søknader som sorteres på poeng. Deretter går rundt 150 søknader til en ny vurdering hvorav 3 kandidater per stilling, altså 60 kandidater, kalles inn til intervju og referansesjekk. De formelle kravene er like her som ellers i Norge, og bl.a. relevant regional erfaring, kjennskap til norsk helsevesen, forskningserfaring og annen autorisasjon teller positivt, men arbeidserfaring veier tyngst.
 
I begge helseforetakene er det tidligere arbeidserfaring (hovedsakelig med lisens) som teller sterkest. NTNU Link kan gi et forsprang om man ønsker å søke seg til HNT, men det er ikke en formell poengkategori. Man sender to uavhengige søknader til Namsos og Levanger, men man kan oppleve å bli utfordret på hva man helst ønsker, da det er viktig at folk genuint er interessert i stedet de søker seg til.
 
Tobias Iveland er foretakstillitsvalgt for Yngre Legers Forening ved St. Olavs. 
St. Olavs er et stort sykehus som innehar alle funksjoner både som et lokalt og regionalt sykehus og her vil man også kunne få erfaring med mer akutte og alvorlig syke pasienter. St. Olavs vil også begynne med et nytt helsejournalsystem våren 2022, kalt Helseplattformen.
 
Totalt er det 22 LIS1-stillinger ved Helse Sør-Trøndelag, hvorav 13 er på St. Olavs og 9 er i Orkdal. Orkdal tilbyr kun todelt LIS1 mellom kirurgi og indremedisin, mens St. Olavs også tilbyr et tredelt studieløp med mulighet for enten psykiatri eller akuttmedisin. Iveland forteller at man ved å jobbe på St. Olavs får møte et sterkt fagmiljø, det er gode rotasjoner og man kan få mulighet til å bli kjent med arbeidsoppgaver man ellers ikke vil møte i lokalsykehusene.
 
LIS1-prosessen her starter ved å søke på en stilling i Webcruiter, i tillegg til at man må svare på et eget spørreskjema. Det inneholder blant annet spørsmål om tidligere erfaring, antall måneder man har jobbet i forkant av søknaden, annen relevant utdanning m.m. Her kan man også spesifisere om man ønsker todelt eller tredelt LIS1. Det er viktig å understreke at antall måneder man oppgir å ha arbeidet skal beregnes fram til tidspunktet man søker på stillingen, ikke forventet arbeid fram til autorisasjonstidspunkt. (100% stilling = 35,5 timer/uke).  Dette skal også stå i CVen. Alle søknadene leses og vurderes sammen med spørreskjemaet. Ofte er 3 måneders arbeid med lisens eller forskningsarbeid nedre grense for hvilke søknader som vurderes videre. De 60 beste kandidatene går videre til intervju, hvor intervjuene fordeles på 5 ulike klinikker. Intervjuet er en samtale for å bli kjent med kandidaten, og det gis ikke case under intervjuet. Iveland poengterer at det er viktig å virke genuint interessert i sykehuset man søker seg til og ikke levere en generisk søknad. Det er ikke nødvendig å skreddersy søknaden sin til St. Olavs eller Orkdal, men til Trondheim som by, da man sender en samlet søknad til de to stedene. Man kan likevel ønske seg et av stedene i søknaden sin eller på intervjuet.
 
Forskningsarbeid teller på lik linje som det å jobbe som student med lisens, men lønnet arbeid har mer å si da det kan være vanskelig å dokumentere ulønnet arbeid i antall timer. Det skilles heller ikke mellom lisenserfaring med eller uten vaktarbeid, eller om man har erfaring fra enten psykiatri eller somatikk.
 
Søknaden bør være ryddig, lettlest og ikke for lang. Man skal ikke skrive alt som står i CVen, men utheve de tingene som forteller noe om deg som person og hvorfor man egner seg til stillingen. Det er også en fordel å si noe om hvorfor man har søkt seg til dette stedet spesifikt. Dersom man står mellom flere like godt egnede kandidater, kan en god søknad trekke opp. Forskningsartikler, verv i studentforeninger og arbeid i utlandet gir også ekstrapoeng. Også faktorer som tilhørighet og et ønske om å bli værende på plassen kan telle positivt, men er ikke formelle kriterier. Alt som står i CVen bør ha dokumentasjon for å være gjeldende. 
De fleste får LIS1 i løpet av 2 søknadsrunder, og har man ikke fått første runde og jobber som vikar i perioden mellom har man flere poeng og et fortrinn i neste søknadsrunde. Det teller mer å arbeide som lege etter autorisasjon enn som medisinstudent med lisens. Man lager CVen sin i Webcruiter og trenger ikke legge ved CV som vedlegg. 
 
Intervjuene gjennomføres i tråd med en intervjuguide og varer i 30-40 min, hvor hovedfokuset vil ligge på kandidatens egenskaper og personlighet som et supplement til søknad og CV. På intervjuet er det mulig for Ylf å delta, men det har ikke skjedd i praksis, da de sjeldent har tid og mulighet. Ylf er likevel aktivt deltakende i LIS1-ansettelsesprosessen og i utformingen av intervjumalen for å sørge for at prosessen er så ryddig som mulig. På St. Olavs kan LIS1-tillitsvalgt være med på intervjuene.
 
Valg av LIS1 trenger ikke å ha noe å si for videre spesialisering, men det kan være en fordel å vurdere valget ut ifra hvilken retning man ønsker å fortsette. Det kan være enklere å få LIS2 på samme sykehus man har hatt LIS1, og det kan derfor være en fordel å se om sykehuset du søker deg til tilbyr denne spesialiteten og om det er behov for flere spesialister.  Dette kan gjøres ved å ta kontakt med sykehuset. Likevel er det fortsatt søknad og CV som har størst betydning.