Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Våre fokussaker

Arbeidsliv

Vi er medisinstudentenes egen fagforening og arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Dette innebærer lønnsforhandlinger på vegne av studenter og interessepolitisk arbeid for å sikre både studenter og turnuslegenes rettigheter og vilkår i arbeidslivet.

Forhandlinger

Nmfs arbeidslivsundersøkelse fra 2014 avdekket at:

  • 21 prosent jobber eller hospiterer uten lønn i forbindelse med ansettelse som legevikar.
  • 75 prosent har følt seg forbigått
  • 42 prosent har opplevd uryddighet i forbindelse med ansettelsen.

Etter innføring av søknadsbasert turnustjeneste ser vi at stillinger som legevikar har blitt viktige for ansettelse i turnusstillinger. Det er ikke akseptabelt at tilsetting i slike stillinger fremstår så vilkårlig som undersøkelsen viser.

Legearbeidsmarkedet

Nmf og Legeforeningen jobber for at staten skal ta ansvar for at kapasiteten i turnustjenesten svarer til dagens og fremtidens spesialistbehov. Norge har i dag et underskudd på legespesialister og må hvert år importere flere hundre ferdige spesialister fra utlandet for å dekke spesialistbehovet. Denne «passive legerekutteringen» skaper en dominoeffekt som går ut over land med langt større legemangel og helseutfordringer enn Norge, en mekanisme ofte omtalt som «hjerneflukt».

Det er paradoksalt at Norge har et underdekket spesialistbehov, samtidig med at flere nyutdannede leger står uten turnusplass og dermed forhindres fra raskt å komme videre i et spesialiseringsløp.

Nmf mener det er uakseptabelt at Norge ikke tar ansvar for å utdanne eget helsepersonell.

Ansettelseskriterier

Utfordringer knyttet til ansettelsesprosess har blitt tydelige etter omlegging til søknadsbasert turnustjeneste. Hvilke kriterier som ligger til grunn for ansettelse og prosessen hos de ulike helseforetakene varierer og er oftest ikke kjent for turnussøkerne. Nmf jobber for bedre tilgjengeliggjøring av relevant informasjon om helseforetakene, inkludert ansettelseskriterier.