Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Våre fokussaker

Retningslinjeprosjektet til Kunnskapsdepartementet: RETHOS

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at medisinstudiene i Norge skal underlegges nasjonale retningslinjer. I dag er de medisinske fakultetene regulert gjennom Universitets- og høyskoleloven.
Bilde av helsemedarbeidere
Læring

Høsten 2017 ble det vedtatt en forskrift til Universitets- og høyskoleloven, som sier at hver av de helse- og sosialfaglige utdanningene skal underlegges nasjonale  retningslinjer. For medisinstudiet sin del blir det juridiske styringshierarkiet seende slik ut når retningslinjene implementeres fra 2020:

  • Universitets- og høyskoleloven
  • Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
  • Nasjonale retningslinjer som er spesifikke for medisin 
  • De medisinske fakultetene

 Retningslinjene for medisinstudiet skal utformes i tidsrommet 1. mars 2018 - 1. november 2018 av en programgruppe som oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Håvard Ulsaker sitter som studentrepresentant i gruppen for medisin. I mandatet til programgruppene er det blant annet fastsatt at retningslinjene skal stille krav til oppbygning av studiet og kan stille krav til praksis. 

Norsk medisinstudentforening skal jobbe for gjennomslag for foreningens politikk. Blant annet vil vi arbeide for flere praksisuker i primærhelsetjenesten og økt fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Mer informasjon om RETHOS finnes på Regjeringens nettside.

Øke antall studieplasser

Til tross for Norges legebehov øker, har antall studieplasser på medisinstudiet vært tilnærmet uendret de siste årene. I dag utdanner ikke Norge nok leger til å dekke eget behov. Nesten halvparten av alle norske medisinstudenter studerer i utlandet, og utenlandsstudentene er helt avgjørende for det norske helsevesenet. Norsk medisinstudentforening mener at Norge har et ansvar for å utdanne eget helsepersonell og bør ta på seg de økonomiske kostnadene dette medfører. Vi mener at antall studieplasser i Norge bør økes for å svare på legebehovet.

Nasjonal delprøve

I 2015 opprettet det nasjonale utdanningsmøtet i medisin en prosjektgruppe som skulle utarbeide en skriftlig digital delprøve i medisin for studenter på siste semester. Dekanmøtet besluttet i desember samme år at delprøven skulle gjennomføres. En viktig begrunnelse for å gjennomføre en nasjonal delprøve er å gi studentene tilbakemelding på eget faglige nivå, samt å gi fagmiljøene ved fakultetene et verktøy for sammenligning (benchmarking).

Det vil komme en diskusjon om hvorvidt det, med utgangspunkt i nasjonal delprøve, skal arbeides mot en felles nasjonal eksamen som erstatter fakultetenes egne embetseksamener. Derfor jobber grunnutdanningskomiteen våren 2018 med å kartlegge hva Nmfs medlemmer mener om et eventuelt videre arbeid mot en nasjonal eksamen. Det gjør vi ved å gjennomføre debattmøter om nasjonal eksamen i lokallagene og gjennom en påfølgende spørreundersøkelse. Kartleggingen vil gi foreningen et grunnlag å vedta politikk på basis av til Landsmøtet, som avholdes 16.-18. mars. 

Kjønnsbalanse og opptaksordninger

Norsk medisinstudentforening mener at universitetene må gjennomføre målrettede rekrutteringstiltak for å få kjønnsandelen for begge kjønn over 40 prosent på medisinstudiene i Norge. Dersom dette ikke har vist effekt innen 2020 må kvotering opp til 30 prosent av hvert kjønn eller kjønnspoeng innføres. Dette må gjøres for å sikre at kjønnsbalansen ikke når et kritisk lavt nivå hvor det vil være vanskelig å snu trenden igjen. 

Ved opptakene høsten 2015 og våren 2016 ble tilsammen 642 studenter tatt opp, hvorav 458 (71 prosent) var kvinner. Prosentandelen kvinner blant primærsøkere til medisin økte fra 2005 til 2015. I 2005 var 59,9 prosent av søkerne kvinner, mens i 2015 var 70,8 prosent kvinner. Trenden med at færre menn både søker og blir tatt opp til medisinstudiet ser ikke ut til å snu. Derfor mener Nmf det nødvendig å iverksette  rekrutteringstiltak. 

En mangfoldig pasientgruppe trenger en mangfoldig legebestand for å sikre god behandling. Kvotering er et nødvendig onde, og vi mener at det samtidig må jobbes med aktivt rekruttering av menn til medisinstudiene.

Kvotering er å foretrekke fremfor kjønnspoeng på medisinstudiene. Det er små karakterforskjeller mellom de som kommer inn og de som akkurat ikke kommer inn på studiet. Kjønnspoeng kan derfor snu kjønnsbalansen på hodet igjen. Kvotering vil være mer forutsigbart for søkerne enn kjønnspoeng.

Samarbeid med studentdemokratiene

Det er viktig for Nmf å ha god kontakt med studentdemokratiene (MFU/Studentråd) på fakultetene. I mange saker har vi sammenfallende mål og interesser. Dersom studentene arbeider sammen overlappende saker, øker sjansen vår for gjennomslag. Nmf kommer til å ha nær kontakt med studentdemokratiene i 2018, både på nasjonalt og lokalt plan.