Hvordan har Nmf jobbet med statsbudsjettet for 2023?

Torsdag 6.oktober la Regjeringen frem sitt forslag for statsbudsjett for 2023. I forslaget er det flere saker som angår norske medisinstudenter, hvor Nmf har engasjert seg og kommet med innspill. Dette er sakene Nmf har jobbet mest med i statsbudsjettet.
Maja Mikkelsen
Nmf var representert i den muntlige høringen om Statsbudsjettet v/leder Maja Elisabeth Mikkelsen.

Forslag om å halvere antallet vedtatte nye LIS1-stillinger.

Forslaget innebærer at 31 LIS1-stillinger som er vedtatt oppstart 1.mars 2023 kuttes fra budsjettet. Disse LIS1-stillingene har sykehusene og kommunene planlagt for i sin drift, og de er utlyst i høstens LIS1-søknadsprosess. Det er også startet intervjurunder til stillingene som er foreslått fjernet. Norsk medisinstudentforening syns forslaget er hårreisende og viser manglende forståelse for viktigheten av å utdanne flere leger. Legeforeningen tok opp saken i muntlig høring med helse- og omsorgskomiteen som sitt viktigste innspill til statsbudsjettet 2023.

Her kan man lese mer om mediesakene vi har hatt:

Forslag om å bevilge 100 millioner til opprettelse av 30 nye studieplasser på medisin i Tromsø.

Dette går imot Grimstadutvalgets forslag til opptrappingsplan av studieplasser på medisin i Norge, da økningen skjer i en helseregion med minst pasientgrunnlag. Tillitsvalgte i Nmf Tromsø har også uttrykt at medisinstudiet og de kliniske årene allerede oppleves som overfylt ved UiT. Nmf er for en økning av studieplasser i Norge, men at det skal skje i stil med pasientgrunnlaget i helseregionen. Dette ga vi også innspill på i muntlig høring på Stortinget hos utdannings-og forskningskomiteen. Vårt innspill kan du se her (fra ca.37 min, opptak 2/6).

Her er sakene vi har uttalt oss om forslaget til økning i studieplasser:

Forslag om å kutte i stipendandelen til norske studenter som studerer utenfor Norden fra studieåret 2023-2024.

Det innebærer at stipendandelen på studielån reduseres fra 70 til 40 prosent for alle som studerer utenfor Norden, noe som berører mange medisinstudenter i utlandet. ANSA har vært veldig aktive i saken, og kommet med innspill på dette i muntlig høring hos utdannings-og forskningskomiteen i Stortinget. NRK har laget en sak på det, denne kan du lese her