Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr. 4/2018 resolusjon om: En fastlegeordning i krise

Resolusjon om: En fastlegeordning i krise – nå må det vises handlekraft! og helsepolitisk debatt på landsstyremøtet
4. juni 2018

Som mange av dere kjenner til har Helsedirektoratet kartlagt fastlegens arbeidsbelastning (tidsbrukundersøkelsen). Undersøkelsen viser at fastlegenes totale arbeidstid er svært lang, til tross for at listestørrelsene er blitt redusert. Fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uka. Ti prosent jobber mer enn 75 timer i uken, mens 25 prosent jobber mer enn 62 timer. Dette kan ikke fortsette. Vi ser også økende rekturetteringssvikt til fastlegehjemler.

AF er derfor glad for at et enstemmig landsstyre onsdag denne uken samlet seg bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise:
Fastlegeordningen er en av de mest vellykkete helsereformene i Norge. Den gir kontinuitet i lege-pasientforholdet, god tilgjengelighet og har som mål å sikre likeverdige legetjenester i hele landet. Derfor er det svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i hele helsetjenesten, nå slår sprekker.

Landets kommuner har store rekrutteringsutfordringer. Dette henger sammen med en stadig mer krevende arbeidshverdag. Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at fastlegene jobber i snitt 55,6 timer i uka. Omtrent halvparten av landets fastleger ser ikke for seg å jobbe som fastlege om fem år. Uten en solid fastlegeordning vil pasientenes helsetilbud svekkes betydelig og sykehusene overbelastes.

Rekrutteringskrisen må møtes med følgende strakstiltak:

  • Rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS).
  • Unge fastleger må sikres et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis.
  • Medisinstudentene må ha minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten. 
  • Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses. 
  • Listelengden må ned, finansieringen styrkes, og sosiale rettigheter sikres."

Resolusjonen er en fellesuttalelse fra Legeforeningen som beskriver de viktigste utfordringene i fastlegeordningen og konkrete forslag til tiltak. Dette blir sentralt i det videre arbeidet overfor myndigheter og politikere.

Og helsepolitisk debatt

Torsdag var det helsepolitisk debatt om samme tema, og vi fikk en god debatt. Les mere her.

Totalt ble det stilt 24 spørsmål til panelet som førte til en god diskusjon om fastlegeordningen og utfordringene vi står overfor. Politikerne har forståelse for situasjonen og virker nå å ta problemene på alvor. Helseministeren innrømmet også at en nok burde tatt tak i dette tidligere og at det er behov for flere fastleger. De støttet alle resolusjonen fra landsstyremøtet selv om de ikke kan gi noen konkrete tall. Det blir spennende tider fremover. Trepartssamarbeidet er i gang med arbeidsgrupper og forhandlingene om ny normaltariff som starter opp snart.

Allmennlegeforeningens spørsmål kan du lese her.

Tom Ole Øren
leder av Allmennlegeforeningen