Før du begynner i allmennpraksis

For å kunne jobbe i allmennpraksis med rett til trygderefusjon fra HELFO  (Helseøkonomiforvaltningen) må man ha en fastlegeavtale med en kommune eller være vikar for en fastlege.

Se egne kapitler tilpasset til deg med egen hjemmel eller deg som er vikar. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt i kommunen før du skriver under på en avtale – dette gjelder både for vikarer og fastleger!

 Fra 1. mars 2017 må man enten være spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller godkjent allmennlege for å få rett til trygderefusjon. Fra 1 mars 2019 startet man ny
spesialiseringsordning, ofte referert til som «ny ordning» med «gammel ordning» som motpart og alle som startet sitt spesialiseringsløp etter denne datoen må benytte seg av ny ordning i sin spesialisering. De som startet sitt spesialiseringsløp før 1. mars 2019 kan velge hvilken ordning de ønsker å benytte seg av så fremt de blir ferdig før 1. mars 2025. Man kan  også «konvertere» fra gammel til ny ordning og rett til å få gjort dette frem til 2022.

Kommunens rolle i utdanningen har også blitt definert i ny ordning, og fra 1 mars 2020 skal alle kommuner som har leger i spesialisering være registrerte utdanningsvirksomheter. Dette innebærer at kommunen plikter til å legge til rette for utdanningen din. De skal sørge for veileder og bistå med utdanningsplan. Dette medfører også at kommunen skal ha en plan for gjennomføring av samtlige læringsmål, og dersom enkelte læringsmål ikke lar seg gjennomføre i deres kommune skal de kunne bistå/ha avtaler med institusjoner som kan tilby bistå med å gjennomføre dette læringsmålet.

Man må inngå en avtale om direkte oppgjør med HELFO: "Avtale – slik inngår lege avtale”. Selve registreringen av fastlegeavtalen eller vikaravtalen gjøres i Altinn, skjemaet finner du ved å følge stegene for avtaleinngåelse på HELFOs hjemmeside. I Altinn-skjemaet må du laste opp fastlege- eller vikaravtalen din og dersom du ikke er ferdig spesialist må du laste opp bekreftelse fra kommunen på at du er i spesialisering («Bekreftelse lege i spesialisering i allmennpraksis (05-04.30)»). Dersom du er ansatt i kommunen, er det kommunen som inngår avtale med HELFO.

Avtaler om kommunale bistillinger
Kommunen skal søke å inngå frivillige avtaler om andre allmennlegeoppgaver i kommunen, herunder kunngjøre ledige stillinger. Dersom kommunen ikke får besatt stillingen, kan den pålegge legen deltidsstilling innen allmennmedisinsk legearbeid begrenset oppad til 7,5 timer per uke ved fulltids virksomhet. Med annet offentlig allmennmedisinsk arbeid menes for eksempel helsestasjon, sykehjem eller skolelege. Du kan bare pålegges dette innenfor normalarbeidstiden, så dersom det er snakk om kveldsarbeid må det bygge på en frivillig avtale mellom deg og kommunen. Du kan ikke pålegges samfunnsmedisinske oppgaver. Ta kontakt med din tillitsvalgt i kommunen før du skriver under slik at du får riktig lønn og vilkår i denne jobben. For noen vil det være aktuelt å jobbe i en større kommunal stilling i en periode, for eksempel hvis man har en null-liste med god kapasitet i starten. Det er imidlertid viktig at disse avtalene formuleres slik at legen kan si opp avtalen om kommunal stilling ved en senere anledning, uten å si opp hele fastlegeavtalen.