Legeforeningen og allmennlegen

Legeforeningen har tre søyler i sin organisasjon: Yrkesforening, fagmedisinsk forening og
lokalforening. Ved innmelding i Legeforeningen blir man medlem i alle tre foreningstyper.


Allmennlegeforeningen (AF) er allmennlegenes yrkesforening. Det er syv yrkesforeninger i Legeforeningen og AF er, med sine drøyt 6500 medlemmer, den tredje største etter Overlegeforeningen og Yngre leges forening. AFs oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, blant annet lønns- og arbeidsvilkår, organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten. Medlemmer av Legeforeningen med hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid, forskning, undervisning eller administrasjon opptas som medlemmer. Andre medlemmer av Legeforeningen kan søke sentralstyret om medlemskap i AF. AFs øverste organ er landsrådet, som samles hvert år. Landsrådet har representanter fra alle fylkene og beslutter foreningens politikk. Landsrådet velger et styre som leder foreningen mellom landsrådsmøtene. Representanter fra styret er med når Legeforeningen forhandler avtalene som regulerer fastlegeordningen.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er den største av de 45 fagmedisinske foreningene i Den norske legeforening, med over 6500 medlemmer. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk. Viktige arbeidsoppgaver for NFA er å videreutvikle allmennmedisin som fag, sikre god rekruttering til faget og vedlikeholde og forbedre kompetansen blant allmennlegene. Sentralt i fagutviklingen er utdanning og veiledning av leger. Læringsaktivitetene skal holde høy kvalitet gjennom hele utdannelsen, spesialiseringsløpet og etterutdanningen, og legenes praksis skal være kunnskapsbasert. Alle medlemmer av Legeforeningen kan være medlem av NFA. Spesialister i allmennmedisin
og fastleger tilmeldes automatisk. NFA har mange faggrupper. I tillegg er det fire faste underutvalg; allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), utdanningsutvalg (AU), kvalitetsutvalg (KUP) og klassifikasjonsutvalg (beskrevet nærmere på hjemmesiden).

ALIS-utvalget
ALIS står for allmennlege i spesialisering. ALIS-utvalget er et fast utvalg underlagt Allmennlegeforeningen. ALIS-utvalget skal jobbe for å fremme interessene til allmennleger i spesialisering. Utvalgets medlemmer velges for to år av gangen av Allmennlegeforeningens landsråd. ALIS-utvalget her ett medlem fra hvert av styrene i henholdsvis AF og NFA. ALIS-utvalget jobber blant annet med:

  • Ivaretakelse av allmennleger som er under spesialisering i allmennmedisin, blant annetved å ta imot og besvare henvendelser fra medlemmene og ved å arrangere ALIS-kvelder på noen av de store grunnkursene
  • Å fremme rekruttering av nye allmennleger, blant annet gjennom fokus på rammevilkår.
  • Å fremme høy kvalitet på spesialistutdannelsen til allmennleger

ALIS-utvalget på nett: