Lederstipend

Skal du ta lederutdanning?
Ledelse

Allmennlegeforeningen har i lang tid hatt ledelse som satsingsområde. Det er gjennom flere år gjort et utviklingsarbeid knyttet til foreningens ledelseskurs. Et mål for arbeidet er at flere allmennleger skal ta meritterende ledelsesutdanning. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning er det etablert en stipendordning med lederstipend på inntil kr. 25 000,-. Stipendet skal dekke faktiske kostnader knyttet til utdanningen for leger som ikke får dette dekket av kommunen.

Utlysning av Allmennlegeforeningens lederstipend 2023

For å stimulere medlemmer til å ta ledelsesutdanning er det etablert en stipendordning med lederstipend på inntil 0,3 G. Nå lyser vi ut stipendet for 2023. 

Søknadsfrist 22. november 2023.

Formål

For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning er det etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil inntil 0,3 G. Maksimal samlet tildeling pr år er begrenset til 1,2 G. Stipendet skal dekke faktiske kostnader knyttet til utdanningen for leger som ikke får dette dekket av kommunen.

AFs landsrådsmøte 11. mai 2016 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2017 å øremerke kr. 100 000 av AF-fondet til å etablere en ordning med lederstipend på inntil 25 000 kroner til videre- og etterutdanning for allmennleger etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen ble evaluert i 2022, og videreført med noen endringer.

Stipendkomite

Stipendkomiteen består av AFs styre. Søknader vurderes fortløpende.

Regler

Lederstipendet er et tilbud til medlemmer av Allmennlegeforeningen.

  • Det utlyses årlige lederstipend på inntil 0,3 G (G på vedtakstidspunktet). Maksimal samlet tildeling pr år er begrenset til 1,2 G.
  • Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av AFs styre.
  • Stipendet tildeles medlemmer av AF.
  • Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på masternivå tilsvarende minst 60 studiepoeng. Studiet må være påbegynt innen et år etter tildelingen og fullføres senest tre år etter oppstart. Om kandidaten ikke kan vise til gjennomført utdanning innenfor denne tidsrammen går midlene tilbake til fondet og lyses ut på ny i tillegg til rammen på 1,2 G per år.
  • Stipendet tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen dog ikke tap ved fravær fra praksis. Dokumentasjon på utgiftene må sendes før utbetaling.
  • Søkeren må sende med en bekreftelse på at søkeren har søkt støtte fra kommunen, og kopi av svar på søknaden.
  • Stipendene belastes AF-fondet.

Mottak av stipend forutsetter:

Innsendelse av en kort oppsummering av studiet som dokumenterer gjennomført utdanning.

Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først oversendes etter at utdanningen er sluttført.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Allmennlegeforeningens sekretariat ved Camilla Fagerholt. Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til af@legeforeningen.no.

Søknadsfrist: 22. november 2023.