Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Aktuelle saker

LSAs innspill i den helsepolitiske debatten - Landsstyremøtet i 2018

LSAs spørsmål til den helsepolitiske debatten.
6. juni 2018

1. Rekruttering:

KS har vist at det er ennå vanskeligere å rekruttere kommuneoverleger enn fastleger tilkommunene. Kommuneoverlegestillingene i mange kommuner er små, mange steder bare 20-30 %, samtidig som forventningene til utviklings- og kvalitetsarbeid ikommunehelsetjenesten er økende. Særlig gjelder dette utvikling av fastlegeordningen og kvalitetssikring av overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Medforvaltningsreformen følger kommunesammenslåinger, der tilbakemeldingene fra våremedlemmer er at stillinger forsvinner i prosessen, f. eks. i Vestfold hvor 7 av 14 stillinger blirfjernet. Flere oppgaver overføres til kommunene fra spesialisthelsetjenesten og ansvar forvidere- og etterutdanning av leger er bare ett eksempel på nye myndighetskrav.

Spørsmål: Hvordan vil helseministeren og dere øvrige helsepolitikere bidra til å løserekrutteringsproblemene til kommuneoverlegestillingene i kommunene, sett i relasjon tilaktuell situasjon preget av små stillinger, og økte oppgaver?

2. Folkehelsearbeid

Lov om folkehelse fra 2012 fastslår at kommunene har krav på å arbeide for å bedrefolkehelsa i egen kommune. Det viktigste folkehelsetiltaket er arbeid for utjevning av sosialeulikheter i helse i samfunnet. Et godt folkehelsearbeid krever samfunnsmedisinskkompetanse i et tverrsektorielt samarbeid. Vi erfarer at helsehensyn isamfunnsplanleggingen ikke er særlig styrket etter 6 år med Folkehelseloven. Næringsvernog miljøvern står fortsatt sterkere enn helsevern i samfunnsplanleggingen. En arealpolitikkpreget at betydelig grad av fortetting kombinert med TEK17 gir ikke gode oppvekstvilkår forhverken barn eller sosialt marginale grupper.I noen kommuner som Stavanger er det vanlig at helsesjef/kommuneoverlege gir uttalelse iplansaker. Som tidligere assisterende helsedirektør Geir Sverre Braut pleier å påpeke er plan-og bygningsloven den viktigste helseloven. Her kan alles liv påvirkes på et tidlig tidspunkt. Samfunnsmedisinsk kompetanse er her svært viktig for å kunne ivareta dette best mulig.

Spørsmål: Hvordan vil helseministeren og dere øvrige helsepolitikere bidra til at reellehelsehensyn får en sterkere plass i samfunnsplanleggingen lokalt?

3. Ledelse

Kommunene er avhengig av medisinfaglig kompetanse i sin øverste ledelse for å kunneivareta sine stadig mer komplekse medisinske oppgaver slik bl.a. samhandlingsreformen harmedført. Helse- og omsorgstjenestene i kommunene oppleves ofte i betydelig gradmedisinsk underledet. Etter LSAs forståelse har kommuneoverlegene i stor grad denkompetansen kommunene trenger, men den er enten ikke tilgjengelig grunnet små stillingereller organisatorisk organisering langt fra ledelsen. LSA mener at kommunene best kan sikre
kvalitet høy medisinsk kompetanse i sin ledelse ved at de ansetter kommuneoverleger i store nok stillingsbrøker og med hensiktsmessig organisatorisk plassering.

Spørsmål: Er statsråden fullt ut tilfreds med hvordan kommunene leder sine medisinsketjenestetilbud? Hvis nei, hvordan tenker helseministeren og dere øvrige helsepolitikere atkommunene og legene best, i felleskap, kan sikre kvalitet i komplekse medisinske tjenestergjennom nødvendig medisinsk faglig ledelse ?