Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Arbeidsliv

Retningslinjer for frikjøp/kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgtarbeid i LSA

Vedtatt i OLLs møte 21. januar 1997. Endret i OLLs møte 19. januar 1998. Endret i LSAs møte 20. juni 2006.

Offentlige legers landsforening (OLL) endret navn i 2004 til Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA).

Basert på årsmøtets vedtak om å innføre ordning med frikjøp/kompensasjon for tillitsvalgtarbeid i LSA, vedtok styret følgende ordning for tillitsvalgtarbeid i LSA:

Frikjøp i foreningen gjør et medlem i stand til å arbeide for foreningens interesser i vanlig arbeidstid.  En privatpraktiserende kan frikjøpes ved at det gis kompensasjon for inntektsbortfall, mens en arbeidstaker vil få lønn fra foreningen.

Avdelingstillitsvalgte for LSA faller inn under lokalavdelingens økonomiske ansvar.  Oppdrag som initieres fra avdelingen er derfor ikke vurdert inn under disse retningslinjene.

Retningslinjene gjelder for medlemmer av LSAs styre, andre medlemmer som oppnevnes til sentralt arbeid som LSAs representant og medlemmer som engasjeres av LSAs styre til avgrensede oppdrag for foreningen.

1. Tillitsvalgtarbeid er å betrakte som frivillig arbeid til fremme for foreningens interesser og skal i utgangspunktet ikke honoreres.
2. Permisjonsmuligheter med lønn skal nyttes fullt ut før disse retningslinjene gjøres gjeldende.
3. Styremedlemmer får dekket dokumentert tapt arbeidsfortjeneste etter regning.

*) Selvstendig næringsdrivende får kr 5.200,- for tap av hel dags praksisinntekt og kr 2.600,- for tap av halv dags praksisinntekt.

**) Lønnsmottakere får dekket lønnstap i henhold til oppgitt lønnsplassering, dokumentert av arbeidsgiver.

*) Variable inntekter (praksisinntekter ut over vanlig arbeidstid, legevakt m.m.) kompenseres med kr 600,- pr. møtedag med 2 dagers karenstid.  **)

4. Medlemmer som oppnevnes av styret til særskilt arbeidskrevende oppdrag kan etter styrets avgjørelse frikjøpes etter reglene i punkt 3.
5. Disse retningslinjene er vedtatt av styret den 21. januar 1997 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1997.

*) Disse endringer er gjort av styret 19.1.98 og gjelder fra 1.1.98.

**)  Beløpene endret av styret 20.06.06 og gjelder fra 1.1.06