Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Om oss

Prisene "Fyrbøteren" og "Fakkelbæreren" (stiftet 2009)

Prisen blir gitt for aktivt, langvarig foreningsarbeid innen samfunnsmedisinske verv (LSA, Oll, NTMF, NORSAM, ) lokalt og sentralt. Retningslinjer vedtatt på årsmøtet 26.8.2008.

Fyrbøteren - retningslinjer og prisstørrelse

LSA sin "Fyrbøterpris" tildeles person / personer som påskjønnelse for fremragende og langvarig innsats for å fremme interesser for leger i samfunnsmedisinske stillinger i Norge. Mottakeren må være medlem av LSA . Prisen kan bli gitt til tillitsvalgt lokalt eller sentralt Prisen kan også bli gitt til deltager i utredninger vedrørende samfunnsmedisin, ildsjel i samfunnsmedisinske fora, og lignende Medlemmer i LSA  anmodes om å fremme kandidater til prisen Prisen deles ut på LSA sitt årsmøtet etter innstilling fra en komité som består av tre styremedlemmer oppnevnt av styret i LSA  . Begge kjønn bør være representert. Innstillingen skal være ferdig før LSA sitt årsmøte og legges frem for styret i LSA for godkjenning Prisens størrelse bestemmes av årsmøtet i forbindelse med fastsettelse av budsjettet Styret i LSA  bestemmer etter dette hva selve prisen skal være og sørger for kunngjøringen.

LSA / Norsam prisen 2009 "Fakkelbæreren"

Prisen blir gitt for aktivt å sette samfunnsmedisinen på dagsorden gjennom media, artikler, debattinnlegg  og være synlig lokalt og sentralt. 

Vedtekter for Fakkelbærerprisen

Kriterier for utdeling:
Prisen utdeles til en person som påskjønnelse for enten aktivt å sette samfunnsmedisinske problemstillinger på dagsorden, for å fremme samfunnsmedisinske interesser, eller på annen måte ha ytt fremragende praktisk samfunnsmedisinsk innsats lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Prisen deles ut på LSAs årsmøte og skal kunngjøres sammen med årsmøtepapirene. Det tilstrebes å få inn forslag til kandidater med begrunnelse fra medlemmene i LSA. Tildeling skjer etter styrevedtak i LSA.

Landsrådets vedtak:
Landsrådet slår sammen de samfunnsmedisinske prisene «Fakkelbæreren» og «Fyrbøteren» til en felles samfunnsmedisinsk pris for årlig utdeling. Landsrådet støtter å bygge opp omdømmet til prisen, slik at tildeling bringer med heder og ære til mottakeren. Prisens størrelse settes til ¼ G.

Tidligere vinnere av Fakkelbærerprisen