Retningslinjer for valgkomiteens arbeid

 1. Valgkomiteen velger selv leder for sitt arbeid.
 2. Medlemmer og varamedlemmer av styret i LSA gir innen 1. mars i valgåret beskjed til valgkomiteen om de er villige til å stille til gjenvalg.
 3. Valgkomiteen oppfordrer i særskilt brev medlemmene og de tillitsvalgte til å fremme forslag til kandidater til valg av leder og styremedlemmer. Forslag oversendes valgkomiteen innen 1. mars i valgåret. Kandidater må ha vært forespurt av forslagsstiller og må være villige til å stille til valg.
 4. Valgkomiteen sørger for at alle forslag på leder og styremedlemmer/varamedlemmer oversendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

  Valgkomiteen refererer for årsmøtet de innkomne forslag og fremstetter og begrunner sitt forslag til sammensetning av nytt styre ved valgets start.

  Valgkomiteen har derved avsluttet sitt arbeid.

 5. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til nødvendig bred representasjon i sammensetning av styret, samt sørge for nødvendig kontinuitet.

  Oslo, 27.06.2006