Hvordan arrangerer du som er fylkestillitsvalgt årsmøte for LSA i fylket?

 • Det skal arrangeres årsmøte for LSA i fylket årlig. Fordi man i følge vedtektene skal tiltre innen 1 septemeber, anbefales det at årsmøtet holdes i god tid innen da.
 • Det er anbefalt å velge en valgkomite på sist årsmøte, helst på 2 personer. Du som er fylkestillitsvalgt bør minne disse på i god tid før planlagt årsmøte om å begynne å jobbe med å finne kandidater. Dersom det ikke ble valgt en valgkomite, bør du spørre om noen andre LSA-medlemmer i fylket kan ta vervet og du utpeker de til valgkomite frem til årsmøtet. 
 • Valgkomiteen spør sittende LSA-fylkesrepresentant og vara valgt på sist årsmøte om de ønsker å fortsette i sine verv, samt spør øvrige LSA-medlemmer i fylket om noen ønsker å stille til valg. Dersom det vanskelig å få et tilstrekkelig antall til å stille til valg (fylkestillitsvalgt, en vara og 2 til neste års valgkomite) anbefales det å sende ut innkallingen til årsmøtet til alle LSA-meldemmer i fylket ekstra tidlig og at man der oppfordrer medlemmene til å stille seg til disposisjon.
 • Innkallingen til årsmøtet kan gjerne sendes ut 4 uker før eller mer, men bør senest sendes ut 2 uker før årsmøtet. Et eksempel på innkalling er lagt inn nederst i dette dokumentet. 
 • Alle som har sitt hovedmedlemsskap i LSA har stemmerett på årsmøtet i fylket. De som er assosiert medlem/har tegnet sidemedlemsskap i LSA og har hovedmedlemskap i en annen yrkesforening har møte- og talerett på årsmøtet, men ikke stemmerett. Dette kan gjelde "kombileger" i kommunen som har valgt å ha hovedmedlemsskap i Allmennlegeforeningen, og samfunnsmedisinere i stalige stillinger som har hovedmedlemskap i tilknytning til sin opprinnelige spesialitet, for eksempel Overlegeforeningen. Disse reglene gjelder for alle yrkesforeningene i Legeforeningen, og gjelder også på årsmøtet til LSA, det vil si at de 19 LSA-delegatene fra fylkene må ha sitt hovedmedlemsskap i LSA.
 • Innkalling til årsmøtet skal inneholde agenda, og denne bør som et minimum inneholde følgende saker: godkjenning av innkalling, godkjenning av saksliste, orientering om arbeidet forrige år, valg av valgkomite (kun oddetallsår) og valg av LSA-tillitsvalgt og vara (kun oddetallsår).
 • Det skal ikke være eventuelt-saker på et årsmøte. Det er mulig å åpne for diskusjon, f.eks. under sak om LSA sitt arbeid siste året. Men det kan ikke fattes vedtak i sak som ikke på forhånd er innmeldt til medlemmene i saksinnkallingen.
 • LSA-årsmøtet i fylket kan avholdes fysisk eller digitalt.
 • Hvis man har fysisk årsmøte kan det være lurt å avholde dette i tilknytning til årsmøtet i lokalforeningen eller andre arrangementer i fylket som mange LSA-medlemmer deltar på.
 • Det bør føres et kort referat fra årsmøtet. I møter der det er fattet vedtak eller gjort valg må det føres et referat/protokoll. Dette gjøres av den som var LSA-tillitsvalgt, eller en referent som velges i starten av møtet. Den som har ansvar for møtegjennomføringen må sørge for å sende ut referatet til medlemmene.
 • Avtroppende tillitsvalgt har ansvar for å melde endringer i tillitsvalgte til legeforeningen (tillitsvalgt@legeforeningen.no)
 • Hvert enkelt medlem av LSA/legeforeningen har selv ansvar for at legeforeningen har oppdatert kontaktinformasjon (epost, telefonnummer, arbeidsgiver etc.).
 • Den tillitsvalgte kan sende meldinger og elektronisk post direkte til sine medlemmer i fylket, gjennom innlogget løsning på legeforeningens nettsider. Den tillitsvalgte bør ikke lage egne epost-lister til dette formålet.


EKSEMPEL PÅ INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR LSA I FYLKET:

Det kalles med dette inn til årsmøte i LSA i fylke X 2024.
Tid:
Sted:
Møtet holdes i forkant av X legeforening sitt årsmøte, som avholdes samme sted kl 18. Alle betalende medlemmer av LSA i X har møte- og stemmerett.

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling

2) Godkjenning av saksliste

3) Orientering om LSA X sitt arbeid

4) Valg av valgkomité for LSA X for perioden x – x (2 år)

5) Valg av tillitsvalgt og vara for perioden x – x (2 år)

Undertegnede ønsker nå avløsning som fylkestillitsvalgt, og har bedt valgkomitéen jobbe med gode kandidater. Har du en tillitsvalgt i magen? Eller erfaring fra andre tillitsverv? Ikke nøl med å kontakte valgkomitéen.

Eller ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat om hvilke oppgaver og mulighetsrom som ligger til tillitsvervet. Faste oppgaver er bl.a. oppmøte i LSA sitt landsråd (vanligvis 1 gang pr år) og styreplass i X legeforening (ca. 10 møter pr år).

Valgkomitéen:

Vel møtt!

Hilsen LSA tillitsvalgt i fylket, X