LVS Lover

Godkjent og ajourført pr 19.4.2018.

Vedtatt på konstituerende møte den 26. oktober 1990. Endringer vedtatt på årsmøtet den 4. november 1994. Godkjent av sentralstyret den 20. februar 1995. Endringer vedtatt på årsmøtet den 27. oktober 1999. Godkjent av sentralstyret den 10. desember 1999. Endringer vedtatt på årsmøtet den 12. september 2002 etter vedtak fattet på Den norske legeforenings landstyremøter henholdsvis den 18.-20.10.2000 og 17.19. 10 2001. Ajourført, språkvasket pr 12.2.2013. Endringer vedtatt på årsmøtet den 18. april 2013. Godkjent av sentralstyret 23.10.13 og 15.01.14. Endringer vedtatt på årsmøte 24.4.2014, godkjent av sentralstyret 3.7.2014. Vedtatt på årsmøte 19.4.2018.

§ 1. Definisjon
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er en yrkesforening i Den norske legeforening, jf. Den norske legeforenings lover § 13.

§ 2 Formål
Foreningens oppgaver er: a) Å fremme medisinsk forskning og undervisning. b) Å ivareta de økonomiske, faglige, helsemessige og sosiale interesser for leger i vitenskapelige stillinger. c) Å bidra til samarbeid mellom Den norske legeforening og andre forskerorganisasjoner. d) Å være rådgivende organ for Den norske legeforening.

§ 3 Medlemmer
I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger ved universitet (amanuensis, første-amanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i fordypningsstilling o.l.), helseforetak eller forskningsinstitusjon (forsker, overlege o.l.).

Leger som har stilling ved universitet, helseforetak eller forskningsinstitusjon kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas.

Leger i vitenskapelige stillinger som etter Den norske legeforenings lover er tilmeldt en annen yrkesforening for obligatorisk medlemskap, kan opptas som assosierte medlemmer.

Assosierte medlemmer kan ikke velges som medlem i landsråd og styre eller utpekes som foreningens representanter i Den norske legeforenings landsstyre. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men har forøvrig de samme rettigheter som ordinære medlemmer.

§ 4 Styret
Foreningens styre bør være bredt sammensatt slik at både leger på topp-, mellom- og grunnivå er representert. Styret skal bestå av leder og fire styremedlemmer samt tre varamedlemmer. De universitet med medisinutdanning skal være representert. Minst en av medlemmene skal være utdanningsstipendiat. Det bør tilstrebes likestilling mellom kjønnene ved valg av styre.
Foreningens leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv, og skal oppnevne en nestleder som kan fungere i lederens sted ved behov. Styret sammenkalles av lederen eller når to styremedlemmer krever det.
Styret kan fatte vedtak når minst fire av medlemmene er til stede. Styrevedtak fattes med enkelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.
Styrets regionale medlem har ansvar for den regionale aktiviteten.
Foreningens leder er automatisk medlem av Den norske legeforenings landsstyre dersom vedkommende ikke på annet grunnlag er valgt som medlem av landsstyret.

§ 5 Styrets oppgaver
Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør de vanlige løpende sakene. Saker som er av stor prinsipiell interesse for foreningens medlemmer, bør styret - såfremt det er mulig - legge frem for årsmøtet eller et ekstraordinært medlemsmøte.
I saker som omhandles av lovenes § 2 danner styret bindeledd mellom de enkelte medlemmene, Den norske legeforenings ledelse og ledelsen i andre forskerorganisasjoner.
Styret utpeker/fremmer forslag til medlemmer til råd og utvalg i Den norske legeforening.

§ 6 Årsmøter
Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent.
I tillegg til et årsmøteseminar med et faglig program, skal årsmøtet ha følgende dagsorden:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer
Årsberetning for foregående år
Regnskap for foregående år
Revidert budsjett for inneværende år
Budsjett for kommende år
Evt. lovendringsforslag
Saker framlagt av styret
Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet
Valg av styre, utvalg og revisor
Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte I partallsår erstattes punkt 10 av «Valg av valgkomite, innstilt av styret»

Fullstendig dagsorden, med styrets innstilling til vedtak, skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden.

Vedtak fattes med enkelt flertall. Personvalg skjer ved skriftlig votering dersom det er mer enn én kandidat til vervet, eller dersom det fremmes forslag om det.

§ 7 Ekstraordinære medlemsmøter
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst åtte ukers varsel når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

§ 8 Landsrådet og landsrådsmøter
Foreningens landsråd består av styrets medlemmer, varamedlemmer og representanter valgt etter reglene i § 9 samt Legeforeningens hovedtillitsvalgte og varatillitsvalgte etter hovedavtalen ved universitetene forutsatt at disse er medlem av LVS. Ved forfall kan landsrådsrepresentanten peke ut en vara.
Styrets leder er også landsrådets leder og leder dets møter.
Landsrådets oppgaver er primært å legge premissene for foreningens forhandlingsvirksomhet og hovedarbeidsområder.

Alle LVS’ medlemmer har møte og talerett på landsrådsmøtet, men medlemmer som ikke er landsrådsrepresentanter deltar for egen regning. Landsrådsmøte avholdes minst en gang årlig.

§ 9 Valg av landsrådsrepresentanter
Landsrådet består av styret, styrets varamedlemmer og hoved- og varatillitsvalgte ved de fire universitetene som har medisinutdanning. I tillegg skal de samme universitetene hver velge to representanter til LVS' landsråd. Medlemmer i øvrige virksomheter velger to representanter til sammen. Etter særskilt vurdering kan styret supplere landsrådet med ytterligere representanter, disse møter uten stemmerett.

§ 10 Valgkomité
Foreningens valgkomité forbereder valg som finner sted ved årsmøtet.

Valgkomitéens innstilling sendes til medlemmene senest to uker før årsmøtet sammen med saklisten.

Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéen velger selv leder og har en funksjonstid på to år.

Valgkomitéen skal arbeide for at begge kjønn blir representert i styret.

§ 11 Tillitsvalgtordningen I hver av de fire universitetsregionene velges en tillitsvalgt med vararepresentant. Valget skjer for en periode på to år. Gjenvalg kan finne sted.

Den tillitsvalgte skal formidle kontakt med LVS' styre og foreningens medlemmer og holde styret orientert om alt som skjønnes å være av betydning for foreningen.

§ 12 Lovendringer

Lovendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag til lovendring må være sendt styret minst tre måneder før ordinært årsmøte, og styret må gjøre forslaget kjent for medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Til lovendring kreves 2/3 flertall.