Seier for det kollektive vernet

Norsk overlegeforening vil rette en særskilt takk til hele den norske arbeidstakerbevegelsen, som har stått ved Akademikernes side, og støttet oss i kampen for et fortsatt godt arbeidstakervern i norsk arbeidsliv.

Arbeidsretten har avsagt kjennelse i saken mellom Akademikerne og Spekter. Retten fastslår at omfattende unntak fra lovens arbeidstidsbestemmelser krever samtykke fra arbeidstakerforeningen, og ikke kan fastsettes av en lønnsnemnd mot arbeidstakernes vilje. Arbeidsretten opphever med dette Rikslønnsnemndas kjennelse. 

Konflikten har bakgrunn i at enkelte sykehus har innført nye arbeidstidsordninger. I planleggingen har de benyttet de vidtrekkende unntakene fra lovens arbeidstidsbestemmelser som er avtalt mellom partene. Legeforeningen har krevet at sykehusene enten forholder seg til den etablerte metodikken, eller at de innhenter samtykke for nye arbeidstidsordninger der disse går ut over lovens rammer. Etter en langvarig streik som endte med tvungen lønnsnemnd, gav Rikslønnsnemnda Spekter og sykehusene fullt medhold.

Akademikerne reiste sak for Arbeidsretten med påstand om at nemndas kjennelse var ugyldig og har nå vunnet frem. Rikslønnsnemndas kjennelse er med dette tilsidesatt. 

Hele det norske arbeidstakerfellesskapet har stilt seg solidariske med Akademikerne i denne prinsipielt viktige saken for norske arbeidstakere. For mer enn hundre år siden vokste arbeidstakerbevegelsen frem i en tid hvor hver enkelt måtte forhandle med arbeidsgiverne om egne arbeidstidsbetingelser. Da fellesskapet og det kollektive vernet på nytt ble truet, sluttet vi rekkene. Sammen vant vi alle noe viktig i Arbeidsretten!

Les hele dommen på hjemmesidene til Arbeidsretten.

Jon Helle
Leder i Of