Econ rapport

For å anslå ressurstilgangen som bidrar til reell aktivitetsvekst i perioden, har vi valgt å korrigere veksten i bevilgningene for ekstraordinære poster som er knyttet til store
byggeprosjekter og kortsiktig finansiering av driften av foretakene.