Mellom politikk og administrasjon - Organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Den norske legeforening. Den
diskuterer ulike sider ved dagens helseforetaksmodell og skisserer mulige alternative
modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge.